bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Open Access Week 2016

  Brak komentarzy

  Tegoroczny Open Access Week obchodzony w dniach 24-30 października odbywa się pod hasłem „Otwartość w działaniu”. Chodzi o podjęcie konkretnych kroków w celu otwarcia dostępu do publikacji i wyników badań naukowych dla naukowców i studentów, a także zachęcić innych do podobnych działań.

  Portal Open Access Week  przedstawia pomysły, inicjatywy, akcje wspierania otwartości nauki. Prezentowany jest też szereg kroków propagowania Open Access  nie tylko w październiku, ale przez cały rok.

  Jednym z możliwych działań wspierających Otwartą Naukę, które mogą podjąć bibliotekarze jest np. udostępnienie listy czasopism Open Access z określonej dziedziny czy zorganizowanie seminarium, debaty, spotkania poświęconego Open Access i sposobom otwartego udostępniania nauki.

  Wśród wydarzeń rozpoczynających Tydzień Otwartego Dostępu w nauce odbyła się debata „Otwarty dostęp w nauce – rozwiewamy mity„  zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku, prowadzona przez dr hab. Emanuela Kulczyckiego. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi przygotowała film o otwartych zasobach promujący Tydzień Otwartej Nauki: 
  https://youtu.be/82jiT05zQFY.

  Na stronie Uwolnij Naukę zamieszczono liste wydarzeń Tygodnia Otwartej Nauki 2016 zgłoszonych przez polskie instytucje.

  Warto zajrzeć na portal Otwartej Nauki, gdzie można dowiedzieć się m.in.  o zorganizowanym przez OpenAIRE  tygodniu webinariów na temat otwartej nauki.

  Na portalu Open Access Week pokazano mapę wydarzeń na świecie związanych z Tygodniem Otwartego Dostępu:
  http://www.openaccessweek.org/events

  Imprezę na Tydzień Otwartej Nauki można zgłosić na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

  Więcej informacji o Open Access Week 2016:


  http://www.openaccessweek.org/


  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/517-open-access-week-216

  MM

  W dniu 14.10.16 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja pt. „Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrażaniem”.

  Podczas konferencji  dostrzeżono wagę zmiany standardu katalogowania, uważając, że dotychczasowe są już przestarzałe. Podkreślono także, że  należy wziąć pod uwagę potrzeby  użytkownika, który pragnie, aby w jednym opisie można by było obejrzeć wszystkie formy dzieł bez rozbicia ich na określone, oddzielne formaty.

  Ponadto marzeniem jest , aby pracownicy archiwów, muzeów, włączyli się w prace nad formatem RDA (Resource Description & Access). Zwrócono uwagę na trudności dostosowania standardu RDA do tradycji katalogowania w danym kraju. Polska przez długi już czas, bez dużych zmian, posługuje się przepisami niezaktualizowanymi przez okres 30 lat, opartymi  na „ Zasadach Paryskich – „Statement of Principles  Adopted by the International Conference Principles Paris” z 1961 r. W dalszych latach (1925, 1926, 1929, 1934) wchodziły przepisy  Józefa Grycza, który dążył przede wszystkim  do ujednolicenia instrukcji katalogowania biorącpod uwagę potrzeby czytelnika: „ujednolicone przepisy nie do tego mają służyć, by dane dzieło bibliotekarz umiał skatalogować, lecz aby czytelnik mógł je łatwo i pewnie znaleźć w katalogu”1). Ponadto w roku 1983 wprowadzono przepisy katalogowania książek opracowanych przez. p. Marię Lenartowicz a w latach 1982-2011 ukazały się arkusze dotyczące normy: PN-N-01152-00:1982P,PN-N-01152-01:1982 – wersja polska, które zostały już wycofane 2). Dotychczas, w Polsce nie było tradycji korzystania z anglo-amerykańskich zasad katalogowania. Powinno się zatem pomyśleć o wprowadzeniu nowych przepisów, norm opartych na tych zasadach, by móc wprowadzić nowy standard RDA.

  Wykazano, że dane w opisach tych samych tytułów, nie zawsze są spójne  z danymi zawartymi w książce, np. zamiast datę wydania podaje się datę druku, pomimo, że data wydania znajduje się na książce. Czasami błędnie pisze się tytuł.  Lokalne instrukcje nie zawsze są spójne z przepisami, normami dotyczącymi katalogowania. Zwrócono uwagę na to, że przepisy dotyczące RDA powinny w całości zostać  szybko przetłumaczone na języki danego kraju. Podkreślono, że różnice w tłumaczeniach będą dotyczyć tego, w jakim kraju je wykonano, np. język hiszpański  Ameryki Łacińskiej może zawierać różnice w stosunku  do języka hiszpańskiego używanego w Hiszpanii. Podobnie, tłumaczenie dokonane w Kanadzie na język francuski, może różnić się od tego, dokonanego we Francji. Ponadto w Polsce powinna powstać  stała grupa robocza do spraw rozwoju standardów katalogowania  złożona z przedstawicieli różnych środowisk. Referenci podkreślali, że należy unowocześnić standard katalogowania poprzez wprowadzenie wszystkich zasad lub części zasad zawartych w strukturze RDA.  Wprowadzenie wszystkich zasad jest kosztowne, chociaż jest możliwe do realizacji. Przepisy dotyczące RDA zostały już w części przetłumaczone na język arabski. Będzie się dążyło do tego, aby przy pomocy narzędzi technicznych, będzie można zmieniać tekst na określony język używany w danym kraju.  Niepokojono się oto, czy nazwy geograficzne będzie można kontrolować za pomocą kartotek KABY w NUKAT. Ponadto  w oparciu o zasady RDA, należałoby w dopowiedzeniach przy autorach używać określenie dotyczące zawodu np. fizyk zamiast określenia dziedziny jaką się zajmuje np. fizyka. Stwierdzono, że w Polsce z punktu widzenia katalogerów to będzie mniej korzystne i wprowadzi komplikacje.  Zauważono, że przepisy w RDA podlegają ciągłej zmianie, natomiast użytkownik nie lubi ciągłych zmian w katalogu. Budzi to jego nieufność.

  Bardzo ciekawymi referatami, okazały się: referat p.  Gordona Dunsire – szefa RDA Steering Committee 3), 6) oraz p. Renate Behrens z Biblioteki  Narodowej we Frankfurcie 4), 5), która koordynowała prace dotyczące RDA w krajach niemieckojęzycznych (w Niemczech, Austrii, Szwajcarii). Należy wziąć przykład, w jakim tempie  wprowadzono zasady RDA na rynek niemieckojęzyczny. W 2010 r. przetłumaczono dokumenty dotyczące RDA. W międzyczasie dokonano  tłumaczenia aktualnych deklaracji, przeprowadzono szkolenia bibliotekarzy, użytkowników  baz danych. Porównano politykę katalogowania i przeanalizowano teksty omawiające katalogowanie na zasadach  RDA opublikowane m. in. przez British Library, Library of  Congress. Następnie poprzez głosowanie przyjęto politykę katalogowania. Polityka ta była potem wiążąca dla wszystkich. Dotychczas w krajach niemieckojęzycznych powstało 17 tys. rekordów.

  Zastanawiano się również nad tym: czy Polska może mieć własny, nowoczesny standard katalogowania, czy należy wprowadzić RDA, który zrealizuje potrzeby  użytkownika, czy znane są inne przepisy realizujące ten standard katalogowania co w RDA, czy bibliotekarze, biblioteki, agencje bibliograficzne są w stanie porozumieć się i wyłonić  taki standard, który mógłby być realizowany w Polsce?

  My,  bibliotekarze-praktycy mamy nadzieję, że będzie to standard, dzięki któremu, w bardzo krótkim czasie będzie można wykonać opis bibliograficzny, w terminie znacznie krótszym niż w ciągu 6 dni, z takimi danymi, jakie będą satysfakcjonowały użytkownika, biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe zmiany w procedurach katalogowania wydłużały czas pracy związanej z opracowaniem dokumentów.

   MK

  Żródła:

  1)      pl.wikipedia, 15.10.16 \u
  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Grycz

  2)      Biblioteka Narodowa, 15.10.16 \u
  http://www.bn.org.pl/download/document/1389872550.pdf

  3)      Centrum Nukat, 15.10.16 \u
  http://centrum.nukat.edu.pl/rda/wp-content/uploads/2016/09/s_Where-is-RDA-in-the-bibliographic-universe_Dunsire.pdf

  4)      Centrum NUKAT, 15.10.16 \u
  http://centrum.nukat.edu.pl/rda/wp-content/uploads/2016/09/s_abstract_RDA-in-Europe_Behrens.pdf

  5)      Deutsche National Bibliothek, Renate Behrens, RDA, 15.10.16 \u
  http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/iflaVortragBehrensRdaProject.pdf?__blob=publicationFile

  6)      Gordon Dunsire, 15.10.16 \u
  http://www.gordondunsire.com/presentations.htm

  7)      en.wikipedia.org, RDA, 15.10.16 \u
  https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_and_Access

  8)      RDA Toolkit, 15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/

  9)      RDA, Toolkit, autor,  15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_authority_april_2016.pdf

  10)   RDA Toolkit, opis bibliograficzny, 15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_bibliographic_april2016_0.pdf

  Targi Dziedzictwo 2016

  1 komentarz

  5-7 października odbyły się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Są to jedyne tego typu branżowe targi w Polsce,  gromadzące archiwistów, muzealników i bibliotekarzy.

   Zwiedzający maja okazję zapoznać się z nowymi technologiami, sprzętem (skanery, drukarki, automatyczne regały, maszyny czyszczące książki), środkami do konserwacji i zabezpieczenia dokumentów.

  Targom towarzyszą wystawy i sesje konferencyjne dotyczące ochrony zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych.

  W tym roku bibliotekarze mogli zapoznać się z szeregiem prezentacji  o konserwacji zbiorów muzealnych m.in. w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, Bibliotece Narodowej, Ossolineum, Centralnej Bibliotece Wojskowej. W panelu poświęconym digitalizacji przedstawiono praktyczne efekty digitalizacji materiałów, a także dobre praktyki przy organizacji i rozwoju procesu digitalizacji.  Uczestnicy mieli też okazję wymiany doświadczeń z innymi bibliotekami, zaawansowanymi w digitalizacji i konserwacji dokumentów.

  slajd z prezentacji z sesji Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji i digitalizacji zbiorów archiwalnych

  Program Targów:
  http://www.targidziedzictwo.pl/dla-zwiedzajacych/program-targow-2015.html

  MM, fot. K.Araszkiewicz i T. Gumołowska

  Czytelnia Biblioteki Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW została oddana do użytku po wakacyjnym remoncie.

  Czytelnia została przygotowana do korzystania ze zbiorów w wolnym dostępie (regały, bramki). Zakupiono nowe meble (kanapy, fotele) oraz rzutnik wraz z systemem nagłośnienia.

  Zapraszamy czytelników do odnowionych wnętrz.

  DK

  V konferencja z cyklu Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, zorganizowana przez Cen­trum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej­ oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego­, odbyła się w dniach 15-16 września. Konferencja poświęcona była funkcjonowaniu bibliotek uczelnianych, ich miejscu w uczelni, sposobom organizacji i wykorzystania środków finansowych, nowym funkcjom, możliwościom rozwoju i szansom przetrwania w erze cyfryzacji i zalewu nowych technologii.

  BIBLIOTECH – miejsce konferencji

  Kampus PW – tablica poświęcona profesorom Politechniki Wrocławskiej

   

  Jednym z  wiodących tematów był System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on i współpraca biblioteki z uczelnią w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi parametryzacji jednostek naukowych, w tym gromadzeniu i przekazywaniu danych do POL-on’u. Przedstawiano metody wykorzystania lokalnych baz dorobku naukowego czy repozytoriów do tego celu (m.in. doświadczenia z wykorzystania repozytorium  Uniwersytetu Jagiellońskiego czy rejestracji dorobku przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego). Sesję poświęconą POL-on’owi zakończyły warsztaty prowadzone przez Annę Komperdę i dyskusja, w której dzielono się doświadczeniami z problemów związanych z przekazywaniem danych do systemu informacji o nauce. Padła propozycja wystosowania zbiorowego wystąpienia do ministerstwa z propozycjami zmian i usprawnień w systemie.

  Kolejnym ważnym zagadnieniem były zasoby elektroniczne bibliotek, zagadnienia organizacyjne funkcjonowania uczelnianych baz cyfrowych i ocena ich i baz komercyjnych – zawartości, udostępniania i wykorzystania.

  Kolejka linowa łącząca kampus Politechniki Wrocławskiej z drugim brzegiem Odry

  Widok z nabrzeża spod kampusa na Odrę

   

  Kluczowym zagadnieniem większości wystąpień było miejsce biblioteki w przestrzeni uczelni i jej współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni. Reprezentantki Biblioteki Głównej PW (Mirosława Lewandowska-Tranda i Maria Miller-Jankowska) przedstawiły referat „Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu CRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej”.  W referacie opisano  Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej, opartą na oprogramowaniu Omega-Psir, jako rozwiązanie łączące funkcje repozytorium uczelnianego i systemu typu CRIS, gromadzącego kompleksowe informacje o potencjale naukowo-badawczym uczelni.

  Zdjęcie zbiorowe wszystkich uczestników konferencji (ze strony: http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/galeria/)

  Prezentacje z V WSB dostępne są na stronie konferencji
  http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/prezentacje-z-5-wsb/

  I na koniec dwa magiczne obrazki z pieknego Wrocławia:

  Rynek – Ratusz – księżyc

  Ossolineum – jeden z dziedzińców

   

  MM

  Na Stadionie Narodowym w dniach 27-28 lipca odbyła się konferencja z cyklu EOIF GigaCon SUMMIT.


  Podczas wydarzenia przedstawiciele wiodących firm zaprezentowali swoje rozwiązania oraz zaproponowali narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.


  Tematyka konferencji:
  • Dokumenty w chmurze
  • Rozwiązania mobilne
  • Workflow – zarządzanie procesami biznesowymi
  • Bezpieczny druk i nowoczesna archiwizacja dokumentów
  • Masowe wydruki
  • Automatyzacja obsługi faktur
  • Portale korporacyjne inter/intra/extranet
  • Systemy OCR/OMR
  • PKI – dokument elektroniczny
  • Narzędzia back-office
  • Praca grupowa
  • Elektroniczny podpis odręczny


  Istotną sprawą była możliwość rozmowy z przedstawicielem firm, które prezentowały się w trakcie konferencji. Dla mnie, jako skanerzysty, ważna była możliwość obejrzenia nowych skanerów zaprezentowanych przez firmy Canon, Epson i Kodak jak również szansa poćwiczenia na nich.


  Dla chętnych było ciekawa i istotna dla higieny pracy usługa firmy Feel It! – czyli masaż biurowy.

  Tekst i fot.: K. Araszkiewicz

  29 czerwca odbyło się spotkanie odchodzącej na emeryturę dyrektor Jolanty Stępniak ze wszystkimi pracownikami Bibliotek PW.

  Były uroczyste przemowy, wręczanie okolicznościowych prezentów, pamiątkowe zdjęcia, wspominki i żarty przy kawie i przekąskach, w atmosferze miłej, ale i nieco nostalgicznej.

  Przeżyliśmy, przepracowaliśmy w Bibliotece Głównej razem kilkanaście lat. Był to czas intensywnej pracy, niełatwy (kiedy bywa łatwo?) – zmieniającej się wraz z uczelnią Biblioteki, okres szybkiego rozwoju nowych technologii, zmian. Jak powiedziała sama Pani Dyrektor, bywały problemy, czasem konflikty, jak to w rodzinie. Zawsze jednak mieliśmy świadomość, że ktoś prowadzi te Bibliotekę pewna ręką w określonym kierunku, że idziemy z postępem, nie trwamy w maraźmie, raczej przeciwnie -  staramy się biec do przodu.

  Mieliśmy poczucie, że ktoś dba o rozwój tej Biblioteki, jej znaczenie, że wspiera aktywność zawodową i podnoszenie kwalifikacji pracowników, że pamięta o sprawach socjalnych.

  Dziękujemy serdecznie za te wszystkie lata, gratulujemy wolności na emeryturze i życzymy wszelkiej pomyślności.

  Więcej zdjęć ze spotkania w
  http://www.bg.pw.edu.pl/blog/Spotkanie29czerwca2016/index.html

  MM

  fot. : S.Kamiński, E. Mroczek, S. Syrek

   

   

   

  W kwietniu 2016 r. ukazała się wydana przez Bibliotekę Główną PW, opracowana przez pracowników Biblioteki (M. Wornbard, M. Miller-Jankowską i T. Gumołowską), książka – Architektura Warszawy 1945-1965 na fotografii. Obiekty twórców związanych z Politechniką Warszawską.

  Kilka lat wcześniej w prawie tym samym składzie autorskim opracowałyśmy album poświęcony architekturze międzywojennej, nagrodzony w konkursie  Towarzystwa Miłośników Historii „Varsaviana 2010-2011. Od początku zakładałyśmy, że powstanie kontynuacja pierwszego albumu, dotycząca okresu powojennego, prace potrwały jednak dłużej bo ponad 4 lata. W obu książkach prezentowane są fotografie ze zbiorów Biblioteki Głównej, pochodzące z dawnej kolekcji fotografii tworzonych w Pracowni Ikonograficznej Instytutu Urbanistyki i Architektury, od końca lat 40. do połowy lat 70. ub.w. Celem obu albumów było pokazanie wkładu architektów i budowniczych z kręgu Politechniki Warszawskiej w rozwój architektury polskiej.

  Wybitne dzieła architektury PRL budzą obecnie żywe zainteresowanie, ale wiele z nich znika ustępując miejsca nowym budynkom czy tracąc swoje walory przez lata zaniedbań czy nieudanej modernizacji. Album pokazuje warszawską architekturę sprzed 50-70 lat, utrwalone w kadrze fotografii miejsca i obiekty, których już nie ma, albo uległy zmianom wraz z upływem czasu.

  Chciałyśmy też, żeby nieoczywiste piękno czarno-białych fotografii dokumentujących architekturę tamtych lat mogło zostać pokazane szerzej, nie tylko pojedynczym użytkownikom.

  Zachęcamy do zapoznania się z naszym albumem (jest dostępny w Bibliotece). A co nam przyświecało przy jego opracowywaniu można  przeczytać w poniższym tekście  jednej z autorek – Małgosi Wornbard, napisanym  jeszcze przed ukazaniem się książki, jako rodzaj wprowadzenia w klimat albumu.

  MM

  Kiedy oglądam albumy pełne fotografii myślę wtedy o warsztacie fotografa, o laboratoriach fotograficznych, tych domowych i profesjonalnych, które już dawno odeszły do lamusa. Sprzęt fotograficzny zawsze był kosztowny i kompletowało się go przez lata. Pojawienie się fotografii cyfrowej spowodowało, że niepotrzebne stały się powiększalniki, kuwety, maskownice i butelki z wywoływaczami. Nikt już nie potrzebuje ciemni, głównego niegdyś atrybutu prawdziwego warsztatu fotograficznego. Nieprzydatna jest już wiedza, która pozwalała z negatywu osiągnąć papierową fotografię. Z rozrzewnieniem wspominam godziny spędzone w ciemni, kiedy tata naświetlał, wywoływał a ja jako pomocnik utrwalałam odbitki a potem odbywał się proces suszenia zdjęć. Przedtem trwały dyskusje jaki wybieramy papier, matowy uważany za elegancki czy błyszczący – mój ulubiony. Dziś powszechnie króluje fotografia cyfrowa i rzadko ktoś decyduje się na odbitkę papierową. Fotografie kompletujemy na dyskach i udostępniamy na Facebook’u czy Instagramie. Fotografowanie stało się łatwiejsze i szybsze.

  Proponujemy w naszym albumie fotografie niszowe, które powstały w zaciszach ciemni, przy pomocy kuwet i odczynników z chemikaliami. Dokumentują obiekty architektoniczne z lat 1945-66, wzniesione na terenie Warszawy i zaprojektowane przez architektów związanych z Politechniką Warszawską. Zdjęcia są czarno-białe, co potęguje ich urodę i nadaje nieco sentymentalnego charakteru. Fotografia to w dosłownym tłumaczeniu „rysowanie światłem”. Zdjęcia czarno-białe w sposób wyjątkowy potrafią światłem przekazać treść wizualną i magię chwili w której fotograf nacisną spust. I mimo, ze nasze fotografie wiernie przedstawiają rzeczywistość (w przeciwieństwie do fotografii artystycznej) posiadają niezwykłą urodę i nastrój. Na szczególna uwagę zasługują fotografie Mariensztatu a w tym Przedszkola przed którym dzieci bawią się w „Kółko graniaste Czworokanciaste, Kółko nam się połamało, Cztery grosze
  kosztowało, A my wszyscy bęc!”. Współczesny Mariensztat zaprojektowany przez Zygmunta Stępińskiego i Józefa Sigalina w niewielkim stopniu przypomina ten przedwojenny. Kamienice budowano bijąc rekordy szybkości, czasem nawet w kilka dni. Mieszkania były małe ale infrastruktura i zieleń wokoło rekompensują wszelkie niewygody. Mariensztat to ulubione miejsce spacerów warszawiaków. Zachęcam do przyjrzenia się fotografii Osiedla Mokotów wykonanej z perspektywy piaskownicy. Dzisiejsze tereny zabaw dla dzieci różnią się od tych z lat 50tych. Wielkim piaskownicom towarzyszyła co najwyżej huśtawka. Milo popatrzeć na zadowolone buzie dzieci budujące babki z piasku. Osiedle wygląda przyjaźnie i bezpiecznie. Ta fotografia nie jednej osobie będzie przypominać dzieciństwo. Do ciekawszych obiektów sfotografowanych przez E. Kupieckiego należy gmach Głównego Urzędu Statystycznego. To największy projekt Romualda Gutta zrealizowany po wojnie. Ma kształt trójramiennej gwiazdy i do dziś budzi podziw architektonicznym rozmachem. Obecnie trudno byłoby wykonać ujęcie z takiej perspektywy jak na naszym zdjęciu, ponieważ teren wokół GUS-u został bardzo zabudowany. Kolejnym pięknym gmachem jest Biurowiec Prezydium Rządu (Ufficio Primo). Marek Leykam zaprojektował go na wzór florenckiego pałacu miejskiego. Wewnątrz gmachu znajduje się okrągły dziedziniec kryty kopułą z dużymi świetlikami, która jest doskonale widoczna na prezentowanej fotografii. Wykorzystanie renesansu florenckiego podkreśla urodę tego miejsca. W albumie publikujemy wiele pięknych zdjęć na których można prześledzić upływ czasu i zmiany zachodzące w architekturze Warszawy. Jedno ze zdjęć Domu Towarowego „Smyk” wykonano w 1952 roku. Nie ma jeszcze wysokiej, nowoczesnej zabudowy z Pałacem Kultury w tle. Warto porównać je z fotografią z 1966 roku. Niby to samo ujęcie a jednak jakieś inne. Tyle zmian zaszło wokoło… I jeszcze jedno bliskie mojemu serce zdjęcie: Kino Skarpa w dniu premiery Krzyżaków. Kolejka po bilety ciągnie się daleko poza kino. W dzisiejszych czasach, w dobie Multipleksów sytuacja nie do powtórzenia. Skarpa było jednym z ulubionych kin mieszkańców Warszawy. Budynek został zburzony w 2008 roku.

  Fotografia dokumentalna dokumentuje wydarzenia, pokazuje miejsca i ludzi. Obrazuje wszystko co nas otacza. Nasz album przypadnie do serca każdemu miłośnikowi Warszawy. Zdjęcia pokazują często miejsca lub obiekty, które uległy zmianie albo nie istnieją. Będą konfrontować nasze wspomnienia z utrwalonym na starej fotografii obrazem. Będzie to podróż do naszego dzieciństwa lub młodości a więc do czasów do których lubimy wracać pamięcią. A więc bon voyage !

  MW

   

   

  Najnowszy numer (165) Biuletynu EBIB poświęcony jest sprawozdawczości danych o działalności badawczo-rozwojowej do Systemu Informacji o Nauce. Od 2015 r. jednostki naukowe otrzymujące środki na działalność statutową zobligowane są Ustawą z 30 kwietnia 2010 r. do przekazywania informacji o działalności naukowej do Systemu Informacji o Nauce.

  Zebraniem i przesłaniem poprawnych danych zajmują się zwykle jednostki uczelniane, do których zadań należy dokumentowanie osiągnięć naukowych uczelni (biblioteki, działy dokumentacji, ośrodki informacji naukowej, biura ds. nauki itp.).

  W majowym numerze Biuletynu EBIB przedstawione są zasady sprawozdawczości (ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania danych o publikacjach naukowych), regulujące cały proces  akty prawne i ich interpretacje, a także praktyczne przykłady realizacji obowiązku sprawozdawczości. Anna Komperda z Biblioteki Politechniki Wrocławskiej opisała sposób wykorzystania bazy DONA jako źródła danych do sprawozdań do PBN-S,  a Bartłomiej Siek przedstawił problemy związane z potrzebą dostosowania lokalnej bazy bibliograficznej do wymogów sprawozdawczości. Przedstawicielki Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w artykule Przekazywanie danych do Systemu Informacji o Nauce poprzez uczelnianą bazę wiedzy. Z doświadczeń Politechniki Warszawskiej zaprezentowały Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej w kontekście wykorzystania gromadzonych w niej informacji oraz funkcji i narzędzi , w które jest wyposażona -  do transferu danych sprawozdawczych.

   

  Rys. Schemat przekazywania danych z PW do POL-on, źródło: Artykuł „Przekazywanie danych do Systemu Informacji o Nauce poprzez uczelnianą bazę wiedzy.”

   

  MM

  13 maja, w  końcu Tygodnia Bibliotek, odbyły się w Bibliotece Głównej wybory do Rady Bibliotecznej (kandydatów z ramienia sieci bibliotecznej PW).

  W oczekiwaniu na wyniki wyborów przeprowadzono krótkie szkolenie w postaci prezentacji dotyczących m.in. nowej strony domowej Biblioteki, dostępu do zasobów poprzez warszawską kartę biblioteczną, zjawiska mobbingu.

  Po południu natomiast nastąpił grupowy wyjazd na piknik integracyjny, który odbył się  w sympatycznej atmosferze w przyjemnym miejscu nieopodal Zalewu Zegrzyńskiego.

  Poniżej kilka zdjęć z imprezy (a tu: dużo zdjęć z pikniku).

  fot.: E. Mroczek, M.Miller-Jankowska

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2016 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS