bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 6.2009

  23 czerwca odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego XIV konferencja z cyklu
  digitalizacja, poświęcona tym razem problemom cyfryzacji zbiorów muzealnych i dzieł
  sztuki. Konferencja nieco odmienna od poprzednich z cyklu, na co wpływ miała zapewne
  specyfika zbiorów muzealnych, różniąca się od zasobów bibliotecznych i archiwalnych (program konferencji).


  Fot. M.Wornbard

  Jednym z głównych zagadnień było rozszerzenie tradycyjnych funkcji muzeów, w związku z
  rozwojem nowoczesnych technologii (informatyzacji, digitalizacji) i powstawaniem kolekcji
  z założenia wirtualnych.
  Tej tematyce poświęcone było wystąpienie dr hab. Doroty Folgi
  Januszewskiej z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego – „Nowe i stare funkcje muzeów z  wykorzystaniem technologii informatycznych: aspekty informacyjne, prawne, etyczne i
  ekonomiczne”.
  Prelegentka zwróciła uwagę na takie zjawiska, jak: znaczne różnice w
  strukturze zbiorów tradycyjnych i wirtualnych, zmiany w sposobie opracowywania zbiorów,  nowe metody
  konserwacji (konsultacje on-line z ekspertami specjalizującymi się w określonych typach
  obiektów), zmiany w sposobach dokumentacji, w nowych formułach publicznego udostępniania, zupełnie
  nowe typy zbiorów np. Muzeum Opowiadaczy Historii. 
  Przemiany te wpływają na
  przekształcenia w strukturze zarządzania muzeum. Wzrasta rola informatyków czy
  administratora bazy danych. Istotnym problemem jest też dostosowanie rozwiązań prawnych
  do specyfiki muzeów po części prezentujących zbiory wirtualne.

  Standardom opisu obiektów muzealnych i unifikacji tych standardów w celu umożliwienia
  wymiany informacji poświęcony był referat Agnieszki Jaskanis (Muzeum Archeologiczne w
  Warszawie) – „Sieciowy System Wymiany Informacji Muzealnej (SSWIM)”.  System
  ten, opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń muzealników polskich, uwzględnia
  zalecenia międzynarodowych organizacji, takich jak ICOM CIDOC czy Getty Institute. Referentka porównała standard SSWIM do znanych standardów bibliotecznych DublinCore i
  Marc21, wskazując na pewne podobienstwa i możliwości unifikacji.

  Przy okazji wyszła pewna niezgodność poglądów muzealników i bibliotekarzy na specyfikę
  digitalizacji zbiorów. Prelegentka powiedziała, że digitalizacja obiektów muzealnych jest
  znacznie bardziej pracochłonna niż zbiorów bibliotecznych, bo digitalizacja jednego obiektu
  muzealnego trwa minimum 45 min, a zeskanowanie książki o 2,5 tys. stron może na
  nowoczesnych skanerach trwać  tylko 1 godzinę. No cóż, po pierwsze: ile bibliotek w Polsce
  dysponuje takim supernowoczesnym zautomatyzowanym skanerem? Po drugie: nawet jeśli
  godzinę trwa skanowanie tych 1200 stron, to co otrzymujemy na wyjściu? Wcale nie gotowy
  dokument, tylko 1200 odrębnych skanów. Dokument musi zostać OCR’owany, co umożliwi
  jego przeszukiwalność, „oczyszczony” z zakłóceń, zapisany w odpowiednim formacie,
  opisany właściwymi metadanymi. A poza tym te 1200 stron to ciągle jest 1 książka, 1
  dokument, 1 obiekt. Oczywiście digitalizacja zbiorów muzealnych z racji na wielką
  różnorodność obiektów, często konieczność oddania ich trójwymiarowości, nastręcza
  zupełnie inne trudności niż dokumenty biblioteczne.


  Interesującą prezentację dotyczącą udostępniania zdigitalizowanych dzieł sztuki, na
  przykładzie kolekcji kartograficznej, przedstawiła Anna Kuśmidrowicz-Król z Zamku
  Królewskiego w Warszawie. Na podstawie zabytkowych map z prywatnej kolekcji „Imago
  Poloniae” dr. Tomasza Niewodniczańskiego, prelegentka pokazała rolę map jako pośrednich
  nośników informacji historycznej, politycznej, społecznej, a także dokumentujących
  aktywność oficyn wydawniczych.

  „Obiekty zabytkowe w polskich bibliotekach cyfrowych” przedstawił prowadzący
  konferencję, dr Henryk Hollender (Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego,
  zwracając uwagę na możliwości wyszukiwawcze Federacji Bibliotek Cyfrowych i znaczenie
  metadanych i mechanizmów przeszukiwania tekstów dla uporządkowania, grupowania i
  indeksowania zdigitalizowanych obiektów. Jako platformę uporządkowującą obiekty
  zabytkowe z europejskich zbiorów dziedzictwa kulturowego, archiwów, bibliotek i muzeów,
  wskazał Europeanę.


  fot. M. Wornbard

  O wiarygodności zabytku lub dzieła sztuki w postaci wirtualnej, w kontekście aspektów
  prawnych mówił Jarosław Czuba z nowopowołanego Narodowego Instytutu
  Audiowizualnego. Podkreślił, że biorąc pod uwagę działalność muzeów, bibliotek, archiwów,
  zwielokrotnione egzemplarze utworu powinny być wykonane w taki sposób by kopia
  odzwierciedlała wszystkie możliwe do oddania cechy oryginału. Dokumentem wskazującym
  na konieczność opracowania zasad i metod zapewniających najwyższą jakość modeli
  komputerowych i mechanizmów kontrolujących wiarygodność kopii jest wdrażana inicjatywa
  Karty londyńskiej, dotycząca stosowania przestrzennego obrazowania cyfrowego w
  badaniach i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego.


  Dwie prezentacje sponsorów – „Digitalizacja w praktyce” Krzysztofa Komorowskiego z IBM
  i „Elektroniczne archiwum dzieł sztuki  – wykorzystanie systemu informatycznego firmy
  Oracle” Jarosława Stakunia z firmy Oracle Polska  – dotyczyły aspektów technicznych
  związanych z zarządzaniem zdigitalizowanymi zbiorami, a takżę problemów z zabezpieczeniem
  przed atakami hackerskimi, długotrwałym przechowywaniem danych, oraz integracją i wymianą
  danych.


  Dwa ciekawe studia przypadku „Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego” 
  (prezentowane przez Tymoteusza Pruchnika z Muzeum Powstania Warszawskiego)  i
  „System Portalowy WWW Muzeum Narodowego w Krakowie (prezentowany przez
  Romualda Rykierta z Muzeum Narodowego w Krakowie) pokazały praktyczne rozwiązania
  prezentacji wirtualnej zbiorów muzealnych.

  Warto obejrzeć oba portale. Muzeum Wirtualne Powstania Warszawskiego (1944.wp.pl)
  zawiera w zasadzie całą zdigitalizowaną realną ekspozycję muzealną oraz dodatkowe obiekty, np.
  scenki rodzajowe. Multimedialna prezentacja pamiątek i zabytków ma też elementy
  interaktywne, umożliwiające pewne formy współuczestnictwa widza.
  Portal  krakowskiego Muzeum Narodowego (www.muzeum.krakow.pl), realizowany ze
  środków unijnych, miał spełniać zadania informacyjne, marketingowe i promocyjne. Oparty o
  darmową platformę CMS, składa się z kilku modułów m.in. promocji, rezerwacji terminów
  wizyt, zarządzania finansami, serwisu www oraz sklepu internetowego.


  Konferencja pokazała jak szybko wraz z rozwojem nowych technologii zmieniają  się też
  funkcje muzeów i innych instytucji kulturalnych, metody realizacji zadań, a nawet struktura
  zbiorów i zarządzania nimi. Uświadomiła też potrzebę unifikacji metadanych nie tylko
  muzeów, ale też bibliotek i archiwów.
  Zadaniem wszystkich tych instytucji jest przecież
  prezentacja zasobów dziedzictwa narodowego, kulturowego jak najszerszemu kręgowi
  odbiorców.

  MM

  Teraz my!

  9 komentarzy

  W ramach istniejących już struktur Ogólnopolskiego
  Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek
  ”Bibliotekarze Polscy”
  17 czerwca 2009 powstała Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego
  Bibliotekarzy.
  Oznacza to, iż mamy organizację, która reprezentuje pracowników
  warszawskich bibliotek.

  Bibliotekarze z Biblioteki Szkoły Głównej
  Handlowej, z Biblioteki Narodowej i Biblioteki Głównej Politechniki
  Warszawskiej będą mogli teraz razem wspierać się w działaniach na rzecz tej
  grupy zawodowej.

  Na zebraniu udało się wybrać Zarząd w skład którego weszły:
  dwie osoby z Biblioteki SGH, jedna osoba z Biblioteki Wydziałowej PW, jedna
  osoba z BN i jedna osoba z BG PW.

  Chcieliśmy, aby powstała organizacja poruszająca
  istotne sprawy dla środowiska bibliotekarzy. Jesteśmy otwarci na propozycje
  zadań do wykonania.
  Wkrótce zostanie udoskonalona strona domowa Związku (www.zzbp.pl), aby
  jeszcze lepiej się komunikować. A pracy jest dużo.

  Środowisko bibliotekarskie ma swoje specyficzne
  problemy, które należy omawiać we własnym gronie, wspomagać się, wymieniać
  doświadczeniem i informacjami.
  Chcemy współpracować z każdym, kto podnosi
  prestiż naszego zawodu, sprawia, że to co robimy jest promowane i nazywane po
  imieniu.
  Często praca bibliotekarza nie jest widoczna tak dla społeczności
  akademickiej, jak i dla społeczeństwa.

  Brak uporządkowania i jednolitych zasad widać nie
  tylko na polu warunków socjalno-bytowych pracowników.

  Oprócz obrony praw i interesów pracowniczych, chcemy też
  jako związek organizować zjazdy, wyjazdy edukacyjne, szkolenia, grupy wsparcia i inne.

  Chcemy wykorzystywać potencjał, który jest w nas i wypracowywać nowe sposoby jego realizacji.

  Czas pokaże, czy dobrze, że powstał jeszcze jeden
  Związek ludzi pracujących na Politechnice
  . Dla nas, jest to powód do radości.

  Do tej pory działaliśmy w rozproszeniu, należąc do
  wielu organizacji /lub nie/, które miały dbać o prestiż naszego zawodu.
  Teraz
  mamy Ogólnopolski Związek Zawodowy „Bibliotekarze Polscy”  i jego międzyzakładowe i zakładowe
  organizacje,
  które reprezentują nas w społeczeństwie.

   

  AK

  Dzisiaj uruchomione zostało Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej:

  http://www.archiwumagnieszkiosieckiej.pl


   
  Nagłówek strony Archiwum Cyfrowego Agnieszki Osieckiej

  Archiwum, powstałe z inicjatywy Fundacji „Okularnicy” i przez Fundację tworzone, jest pierwszym w Polsce tak obszernym, zdigitalizowanym archiwum poetyckim,
  dostępnym bez ograniczeń zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i
  instytucji naukowych.
  Archiwum obejmuje ok. 1300 teczek i 3 tysięcy fotografii, odbitek i negatywów. Oprócz osobistych materiałów poetki (rękopisy, maszynopisy, korespondencja) oraz części
  literackiej zawiera m.in. programy i plakaty teatralne oraz
  recenzje.
  W zbiorach są też dokumenty Osieckiej (legitymacje, indeksy, itp.) i
  fotografie autorstwa samej poetki, a także przedmioty do niej należące, m.in.
  otrzymane ordery, biurko, rower, aparat fotograficzny.

  Na razie zdigitalizowano i udostępniono kilka dzienników, pamiętnik z okresu dzieciństwa i zdjęcia obiektów związanych z poetką.


  Archiwum oparte jest na oprogramowaniu dLibra i należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych.


  MM

  17 czerwca 2009 r. zbiory Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej przekroczyły liczbę 1000. Tysięczną publikacją jest ktoryś z numerów czasopisma Architektura i Budownictwo z roku 1932, byc może nr 1 zawierający bardzo ciekawe materiały na temat budownictwa międzywojennego w Poznaniu i Toruniu.

  Aktualnie mamy 1011 publikacji w BCPW, a odzwiedziło nas od maja 2006 r. – 1151141 czytelników.

  Wg bieżącego raportu (Google Analytics) za ostatnie 30 dni (18.05.09-17.06.09) wykorzystanie witryny wygląda tak:


  A źródła odwiedzin przedstawiają się tak:

  Szczegółowsze raporty z wykorzystania (m.in. wejścia wg wyszukiwanych słów)  można obejrzec tu.

  MM

     2 czerwca niczym trzy panny Marple z powieści Agathy
  Christi (autorki opowiadania „Żółty irys”), wybrałyśmy się na zaproszenie
  naszej koleżanki Joli B. Kucharskiej, do Ogrodu Botanicznego PAN, w galerii
  „Fangorówka” na wystawę pt.: „Nasze spojrzenia na Warszawę”, żeby zobaczyć
  zdjęcia wykonane przez Kornelię i Dariusza Kucharskich oraz Marka Ostrowskiego.

  Nie obyło się oczywiście bez pytania iść czy nie iść? Zła pogoda, pada deszcz,
  środek  tygodnia, po pracy ? Mnie z kolei
  zaintrygowała sama nazwa Galerii „Fangorówka”. Od czego pochodzi? Jaka była
  historia jej powstania? Czy znajdę odpowiedź idąc na wystawę? Czy
  chodząc po ogrodzie będziemy umiały trafnie określić nazwy gatunków drzew,
  roślin, kwiatów ?

  Kiedy po trwającej około 1
  godz. podróży metrem do ul. Wilanowskiej, a potem autobusem 139 dotarłyśmy do
  samego Ogrodu, idąc wzdłuż szpaleru drzew starałyśmy się zgadnąć jakie ich
  gatunki zostały posadzone wzdłuż terenu ogrodu. Niezrównana miłośniczka
  przyrody – Viola w mig podawała nam nazwy drzew: tulipanowiec, magnolia,
  miłorząb japoński, wspominając kiedy to zapoznała się z nimi po raz pierwszy.
  Pani kierownik, również pasjonująca się przyrodą, trafnie odgadywała niektóre z
  nich.


  fot. M. Miller. Ogrod Botaniczny w Powsinie


  W samym ogrodzie nie mogłyśmy oderwać oczu od różnobarwnych irysów jak z
  obrazu Van Gogha oraz gatunków traw, pośród których chciałoby się
  schować. Po drodze natknęłyśmy się na szklarnię, w której był duży wybór roślin
  do ogrodu.


  fot. M. Jankowski. Ogród Botaniczny w Powsinie


  Przywitane przez naszą koleżankę oraz państwa Dariusza i Kornelię
  Kucharskich nagle w tym dżdżystym dniu poczułyśmy radość z obcowania ze sztuką.
  Warszawa, ale jakże inna niż na co dzień. Zdjęcie zrobione przy pomocy
  podczerwieni bardziej przypominało namalowaną abstrakcję. Jedynie można było
  rozpoznać kępę drzew. Przechodzący ludzie na Dworcu Centralnym wzdłuż budynku
  byli bardziej cieniami wyłaniającymi się pośród muru. W niebieskim dachu
  pobliskiej Arkadii odbijało się niebo w odcieniach niebiesko-sino-białych, a
  budynek Mariota przypominał pionową równie niebieską płaszczyznę. Zakątki
  warszawskiego Starego Miasta mogły się kojarzyć z okolicami Starego Miasta w
  Pradze. No i w tle muzyka Vivaldiego: „Wiosna” z „Czterech pór roku”. Co za
  uczta dla duszy!


  fot. Jolanta B. Kucharska


  Nie zdradzimy jednak wszystkich tajemnic sztuki, którą na nowo
  odkryłyśmy .

  Odkryjcie je sami przychodząc w ten długi weekend do Ogrodu
  Botanicznego PAN, gdzie wystawę można oglądać do 28 czerwca, a w lipcu i
  sierpniu będą inne wystawy: rysunku Jerzego Szczepankiewicza oraz wystawa
  poplenerowa malarstwa p.t. „50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego”.

  Natomiast
  zachętą niech będzie strona Ogrodu Botanicznego PAN: www.ogrod-powsin.pl, adres strony Państwa Kucharskich: www.kucharscy-foto.comli.com
  a także strony dotyczące p. Marka Ostrowskiego: www.samper.pl/informacja_obrazowa ; www.fotopolis.pl

  Podsumowując, każda pasja
  jest czymś szczególnym. Pan Ostrowski i Państwo Kucharscy pozwalają uwierzyć,
  że dzięki takim ludziom nie zginie pamięć o świecie spostrzeganym w którym jest
  nam dane żyć, a dokumentacja jednego miejsca jest wejściem w świat globalnej
  wioski na łamach Internetu.

   

  PS. Na pytanie od czego pochodzi nazwa Galeria
  „Fangorówka” nie znalazłam odpowiedzi a także nie sposób poznać wszystkie nazwy
  drzew, roślin i kwiatów znajdujących się w ogrodzie, ale odpowiedzi na pierwsze
  pytanie będę szukać dalej z iście dedektywistyczną pasją. A może ktoś już zna
  odpowiedź na nie?

  MK

  Wspomnienia z praktyki

  W dniach 11 do 22 maja
  odbyłam praktykę w Bibliotece SGGW. To nie była dobrowolna decyzja ale wymóg
  formalny, który wg najnowszych przepisów, musiałam wypełnić pracując na swoim
  stanowisku. Bibliotekarze posiadający inne niż kierunkowe studia bez względu na
  długość stażu pracy muszą ukończyć studia podyplomowe bibliotekoznawcze.
  Niezależnie od kierunku ukończonych studiow muszą też przejść miesięczną praktykę
  w innej niż macierzysta bibliotece naukowej
  .

  Piszę o tym tak dokładnie aby przypomnieć niektórym koleżankom, którym
  nie chce się wybrać na taką praktykę (mnie też się nie chciało) aby się
  zmobilizowały bo czas nieubłaganie leci. Mamy na to 5 lat od wejścia ustawy w życie.
  Ponieważ trudno było nam ustalić w Oddziale czy to będzie do końca tego czy
  przyszłego roku, zdecydowałam się na praktykę już teraz.

  Najtrudniej było
  podjąć decyzję gdzie pójść. Zorientowałam się, że większość moich koleżanek dręczy BUW, więc postanowiłam chwilowo im odpuścić i wybrałam Bibliotekę SGGW, w
  której dawno już nikt z naszej biblioteki nie był. Zasięgnęłam informacji i
  dowiedziałam się, że jest tam podobno wspaniała atmosfera, cudowni ludzie i że
  będę tam mile widziana bo oni już tacy są – very friendly.

  Znalazłam ich stronę
  w Internecie
  http://www.bg.sggw.waw.pl/

  i…to był szok. Pamiętałam Bibliotekę SGGW na ulicy Rakowieckiej, stare gmachy
  mające swój urok a tu nagle widzę piękny, nowoczesny budynek – szkło i metal,
  ogromne przestrzenie, w centrum studenckiego kampusu. Dużo zieleni, terenów
  rekreacyjnych, adres Nowoursynowska 161. Dojazd metrem i kilka przystanków
  autobusem. Trochę daleko ale warto podjąć taką wyprawę
  .

  Biblioteka rozpoczęła działalność w nowym gmachu w
  1999 roku. Duża część zbiorów (ponad 30 tysięcy) znajduje się w wolnym
  dostępie. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana i wyposażona w
  najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. W lokalnej sieci pracuje 115 stanowisk.
  Dla użytkowników przeznaczono 55 komputerów. Wierzcie mi to robi wrażenie jak
  się wejdzie do biblioteki.

  fot.1-3  ze strony domowej Biblioteki SGGW

  Pierwszy tydzień praktyki obejmował zapoznanie ze
  strukturą organizacyjną Biblioteki. Każdego dnia pracowałam w innym oddziale.
  Zaczęłam od Ośrodka Informacji Naukowej. Potem był Oddział Wydawnictw Ciągłych
  następnie Oddział Udostępniania Zbiorów i Magazynów, Studencka Wypożyczalnia
  Podręczników, Sekcja Obsługi Informatycznej i coś czego u nas nie ma Sekcja
  Druków Dalszej Gospodarki, która zajmuje się dubletami.

  Mimo, że pracujemy w
  tym samym systemie a jest to Aleph, praca tam przebiega nieco odmiennie.
  Niektóre rozwiązania mnie zdumiewały np. wszystkie materiały po opracowaniu (książki
  i czasopisma) najpierw trafiały do ośrodka Informacji Naukowej, gdzie pracownicy
  pieczołowicie przeglądali każdy tytuł w poszukiwaniu publikacji pracowników
  SGGW. U nas Odział Opracowania, często co dzień, przekazuje do magazynu tak
  duże ilości książek, że wożenie ich do OIN-u byłoby chyba zbyt kłopotliwe.
  Natomiast znalazło się tam rozwiązanie, które bardzo mi przypadło do gustu.
  Stanowisko, zwane potocznie przez pracowników „jajem” w którym pełniła dyżur
  jedna osoba, na stałe zatrudniona od 12-19, która przez cały ten czas była do
  dyspozycji użytkowników. OIN mógł więc spokojnie pracować na zapleczu, skupiać
  się nad tworzeniem różnorodnych baz, przygotowywać i prowadzić szkolenia.

  Zbiory
  w wolnym dostępie ustawione są według UKD i kolorów umieszczonych na grzbietach
  książek. W czytelniach nie ma dyżurów bibliotekarzy. Nikt nikomu nie patrzy na
  ręce. Od tego jest doskonały monitoring i panowie strażnicy, którzy są przez
  cały czas do dyspozycji tylko biblioteki. Miejsce gdzie składa się rewersy
  usytuowane jest zupełnie na uboczu. Myślę, że taka sytuacja jest wymuszona architektonicznie
  ale podobno się sprawdza. Studenci mają dużą swobodę w buszowaniu po zbiorach.
  Muszę przyznać, ze podczas moich dyżurów zachowywali się bez zarzutu. O
  kserokopiarkach, drukarkach, w tym kolorowych i machinie do samodzielnego
  wypożyczania i zwrotów książek nie wspomnę.

  Wypożyczalnia zajmuje osobny gmach.
  Jest czynna, o zgrozo, nawet w niedzielę. Już samo wejście robi wrażenie. W
  holu stoją dwa rzędy nowoczesnych stanowisk komputerowych tylko do
  przeszukiwania katalogu i zamówień. Obok (nie liczyłam) ale chyba z siedem
  stanowisk do wypożyczeń. Przed stanowiskiem krzesełko dla użytkownika. Obsługa
  kompetentna i fachowa. Nawet jak się znalazł malkontent to wychodził
  uśmiechnięty i uskrzydlony. 

  Bardzo mile wspominam dzień spędzony z
  bibliotekarzem systemowym. To był bardzo twórczy czas pracy. Byłam ciekawa, jak
  rozwiązali niektóre sprawy związane ze współpracą z NUKAT, które nie do końca
  mnie zadawalają. Nasza rozmowa to była wspaniała wymiana doświadczeń.
  Siedziałyśmy z nosami w komputerze i tylko padało: jak to u was działa? a wy
  jak to rozwiązaliście? a zrobiłam taki mały programik, o Boże jaki wspaniały,
  prześlij mi go, a jak wy kontrolujecie spójność swojej bazy z NUKAT?, informatyzacja
  opracowała kwerendę i robią mi to na życzenie, błagam umów mnie z nimi, niech
  mi to pokażą, ja im sprzedam co innego. I tak nam minął dzień. Do Oddziału
  Informatyzacji byłam zapraszana kilka razy. Głównie z powodu tego, iż Biblioteka
  SGGW przygotowuje się do zakupu programu do tworzenia biblioteki cyfrowej więc służyłam
  im swoim doświadczenie. Sama też czerpałam całymi garściami z ich wiedzy.

  Drugi
  tydzień praktyk spędziłam w Oddziale Opracowania/Gromadzenia. To to co kocham
  najbardziej. Miałam nadzieję, że wreszcie się odwdzięczę za serdeczne przyjęcie
  i coś skataloguję. Tak też się stało. Panie naszykowały dla mnie stosik
  delikatnie mówiąc kłopotliwych wydawnictw. To było prawdziwe wyzwanie. Światowe
  raporty żywienia we wszystkich językach świata i inne okropności. Myślałam, że
  tylko my mamy trudne książki. Czasem jednak dobrze odwiedzić koleżanki z innej
  biblioteki aby zrozumieć, że nie jesteśmy pępkiem świata.

  MW

  Bibliotekarskim zezem odc. 2

  Szare Myszki? Oj nie,
  przynajmniej nie u nas. Mamy bibliotekarki kompetentne, wykształcone,
  zasadnicze, dobrze ubrane. Ale niektóre wtapiają się w tło…. Te są bardzo kolorowe,
  choć nie zewnętrznie. Nie od razu widać, że całą duszą są oddane pasjom. Czasem przemykają przez korytarze uczelni, niezauważone
  przez otoczenie. Jednak kiedy zechcą się odezwać to przyćmiewają wszystkie
  biblioteczne gwiazdy.

  Można ich nie lubić, można im zazdrościć wiedzy i umiejętności
  ale nie sposób pozostać wobec nich obojętną. To są wybrańcy Bogów – kocha się
  je lub nie cierpi. Ja je uwielbiam.

  Kiedy zaglądam rano do pokoju, w
  którym siedzi X., widzę ją chmurną, walącą w klawiaturę i ślepą na otoczenie.
  Mówię radośnie „cześć” nie licząc, że zaszczyci mnie odpowiedzią. Uch… dziś
  mam szczęście – zauważyła mnie. Wyprostowała się. Nieobecnym wzrokiem omiotła
  sufit. Oj… tylko tak mi się wydawało… Złapała za telefon i ryczy do
  słuchawki jak zraniona lwica! Cichutko wymykam się na palcach… Widać ktoś coś
  nabroił. Jak to dobrze, że nie ja jej podpadłam. Hi, hi!

  Często nie mam sumienia zawracać jej głowy, bo widzę, że
  znów coś robi. Ale kiedy się do niej zwrócę o pomoc – zawsze mi jej
  udzieli.

  Nie sposób wymienić ile się od niej nauczyłam. Wcale nie
  przyznam się ile jej zawdzięczam.

  X. nie ma cierpliwości dla opornych na wiedzę i dla tych,
  którzy są leniwi albo „cwaniakują”. Jest uczciwa i sprawiedliwa. Dobrze zna się
  na ludziach, wie kto ile jest wart.

  Można o niej powiedzieć – żadnej pracy się nie boi: gotuje,
  piecze …że palce lizać. Jej ciasta są osławione w całej bibliotece. Mniam!

  Jeśli kogoś interesuje balet – to ma z nią o kim i o czym
  porozmawiać.

  Tylkonie radzę nacisnąć jej na odcisk… Wielcy nie mają względów
  ani dla dużych ani dla maluczkich.

   
  A teraz popatrzcie sobie na naszą
  Y. Nie mam pojęcia, czy zwraca uwagę na przyziemne sprawy. Ale pewnie zwraca –
  wystarczy poznać jej dzieci, mogłyby być dumą każdej matki. Widać, jak wiele
  czasu ofiarowała swoim synom. Nie będę zabierać tematu mojej koleżance, która
  obiecała napisać kilka słów o wernisażu, na który zostałyśmy zaproszone.

  Y. zna się na kartografii, na sztuce, ikonografii
  ale i na ogrodnictwie. Potrafi razem z synem wydłubywać korniki, żeby pomóc mu
  w zbieraniu materiału do badań nad ich populacją w Puszczy Kampinowskiej. Albo
  jakiejś innej puszczy.
  ..

  No wiem, na wszelkich wyjazdach, czy firmowych
  uroczystościach
  ciężko ją dostrzec spoza aparatu fotograficznego.
    Pstryk, pstryk… Zanim się człowiek
  zorientuje
  już jest uwieczniony. Myślicie, że pasja fotografowania jest do
  powstrzymania?
  Można się nabrać na te brązowe oczy łani.
  .. Na szczęście ma
  dobre serce
  i nie wszystkie swoje fotografie udostępnia publiczności.

  To kobieta – naukowiec. Wie wszystko o Kresach. Nieustannie
  pisze referaty, artykuły. Publikuje od lat. Drodzy Państwo – mamy w swoim
  gronie Historyka Sztuki!

  Niech mi kto powie, że bibliotekarka to szara mysz!

   

  VF 

   

   

   

   

   
    
     Takie pytanie zadaję sobie od chwili,
  kiedy
  zadzwoniła do mnie Jolanta Kudrawiec z Biblioteki Uniwersytetu
  Białostockiego
  występując z inicjatywą założenia Związku Bibliotekarzy.

     Przynależność do czegokolwiek… jakoś nienajlepiej
  mi się kojarzyła.
  Czułam wewnętrzny sprzeciw, kiedy proponowano mi wstąpienie
  do ZZ Solidarność czy do ZNP. Nie widziałam siebie w tych strukturach.

     Praca jaką włożyłam na etapie
  tworzenia statutu, wertowanie przepisów i ustaw, wypełnianie i składanie w KRS
  dokumentacji?


     A może zwyczajny
  podziw dla postawy naszych koleżanek i kolegów, którzy chcą zająć się niezwykle
  ważnymi dla całego środowiska sprawami
  .
   

  Co takiego ma
  Białystok i dlaczego nie ma tego Warszawa?
   


     W Białymstoku bibliotekarze czują
  potrzebę otwarcia się na całe środowisko. Chcą rozwiązań nie tylko lokalnych.
  Wiedzą, co trzeba zrobić aby decyzje podejmowane  w sprawach związanych z naszą profesją były konsultowane
  merytorycznie ze środowiskiem. Nie godzą się aby decydowały o naszym losie
  osoby nie znające realiów związanych z zawodem.

  Nie wierzymy, że
  warto podejmować działania?

  Bibliotekarze – jak dotąd – są
  osamotnieni  we wszelkich działaniach.
  Chętniej kibicują innym  aniżeli
  decydują się poświęcić prywatny czas i energię na podejmowanie inicjatyw.

  Obawa aby nie narazić się, nawet kiedy lęk trudno uzasadnić,
  jest powszechna.

  Nie potrafimy siebie promować w sposób profesjonalny. Nawet
  na terenie Uczelni z trudem znajdujemy partnerów, którzy zechcieliby  skorzystać z oferowanego przez bibliotekarzy
  dostępu do informacji (choćby przy promocji atrakcyjnych baz danych itd.).

  No i co dalej
  Violetto?

   Poczułam ogromny szacunek dla
  naszych koleżanek. Pomyślałam, że ich entuzjazm powinien udzielić się całemu
  środowisku. Dobrze by było gdyby inicjatywa została nie tylko zauważona ale
  wprowadzona w życie.

  Znalazło się (hura!) wielu
  chętnych do wstąpienia do Związku. (Kraków, Siedlce, Białystok, dwie biblioteki
  w Warszawie). Oni widzą potrzebę utworzenia „naszego związku”. Mówienia o
  naszych mocnych stronach i zadbania aby nie było słabych.

  Wymagania wobec bibliotekarzy
  rosną. Potrafimy im sprostać. Coraz więcej osób podnosi kwalifikacje,
  uczestniczy w konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach. Wiele osób
  pisze artykuły i referaty. Pracujemy bardzo dobrze. Orientujemy się w prawie
  bibliotecznym. Rozumiemy jak ważne jest wspólne działanie, czego przykładem są
  prace w zespołach zadaniowych. Dzieje się bardzo wiele dobrego. Warto o tym
  rozmawiać, promować nasze inicjatywy i działania w konsekwencji otrzymywać z
  tego powodu gratyfikacje.

  Warto przypominać nie tylko użytkownikom bibliotek, że jesteśmy
  niezbędnym ogniwem pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami świadcząc
  usługi wspomagające proces edukacyjny. O tym powinno wiedzieć Ministerstwo
  Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent RP, Parlamentarzyści, na których
  oddajemy głosy w okresie wyborów.

  Mamy już pewne doświadczenie w
  podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Przypomnę, że kiedy weszła w życie Ustawa o
  Szkolnictwie Wyższym, która odebrała nam prawo do dłuższego wymiaru urlopu  nastąpiło – co prawda nieprzyjemnie – ale
  jednak przebudzenie bibliotekarzy. Do tej pory uważano powszechnie, że już nie
  może być gorzej. Wtedy w większości bibliotek uczelni wyższych dało się
  zauważyć nie tylko ożywienie ale przede wszystkim pojawiła się świadomość jak
  ważne jest zjednoczenie się w działaniach. Zawiązała się grupa, która
  rozpoczęła prace mające na celu przywrócenie lub zachowanie prawa do dłuższego
  wymiaru urlopu (nieliczni potrafili wywalczyć sobie zachowanie 36 dniowego
  urlopu.). Zwrócono się do Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Edukacji
  Narodowej, IM Rektorów Uczelni Wyższych, kolegów i koleżanek z bibliotek
  uczelnianych w całym kraju.

  Krajowa Rada Nauki w projekcie Nowelizacji Ustawy nie
  pominęła sprawy urlopów dotyczących naszego środowiska. Jaka jest szansa, że
  zapis ten nie zostanie usunięty przez decydentów? 

  To będzie zależało także od nas. Wierzę, że nie wszyscy
  pogodzili się z tym, że wolno nam odebrać coś nie dając nic w zamian.
  Rozumiemy, że przyzwalając na taką decyzję, przyzwalamy także na kolejne,
  niedobre dla nas rozwiązania.

  Tak. Mamy wiele spraw do
  załatwienia. Ustawa o Bibliotekach. Kwestia awansów w bibliotekach różnych
  typów, podnoszenia kwalifikacji poprzez zdanie egzaminu na bibliotekarza
  dyplomowanego (czy za chwilę nie okaże się, że nie jest on honorowany?).

  Związek przede wszystkim ma bronić interesów swoich
  członków. Ci, którzy do Związku należą dyktują, które sprawy należy traktować
  priorytetowo.

  Co tam,
  dobrodzieju, w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej?
   

  Dnia 27 maja 2009 roku w
  Bibliotece Głównej PW odbyło się spotkanie informacyjne o Związku Zawodowym
  Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek. Zaproszono wszystkich pracowników.
  Przyszli przede wszystkim goście – sekretarz Związku Zawodowego Bibliotekarzy -
  dr Adam Stopa; członek Zarządu – mgr Anna Pośnik; przedstawiciel ZZ Solidarność
  z Biblioteki Narodowej – Stanisław Kamiński; przedstawiciel ZZ Solidarność
  Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej mgr Sławomir Połotnicki.
  Zainteresowanie spotkaniem potwierdziło swoim przybyciem dziesięć osób.

  To bardzo dużo, zważywszy, że wielu bibliotekarzy
  uczestniczyło w konferencjach zorganizowanych poza Warszawą oraz było zajętych
  przy organizowaniu wystawy. Ponadto w oddziałach mających bezpośredni kontakt z
  użytkownikiem nie można było zapewnić pełnej obsady. Dlatego wszystkim przybyłym
  bardzo dziękuję. Rozumiem jak trudno jest nam wszystkim oderwać się od
  codziennych zadań.

  Mamy Związek
  Zakładowy – czy nie? …z godnością
  płyniemy „po warszawsku.”

  Wpłynęło do mnie 10 deklaracji od
  osób, które chcą założenia Związku. Taka liczba chętnych  wystarczy abyśmy mieli swój Związek
  Zakładowy. Trzeba tylko wybrać Zarząd na osobnym spotkaniu.

  Spraw do załatwienia jest przytłaczająco dużo. Przede
  wszystkim pragniemy aby w środowisku uczelni zauważono, że istniejemy jako
  silna grupa współuczestnicząca w procesie dydaktycznym poprzez min. dbałość o
  zasoby, oferowanie dostępu do informacji, szkolenia.

  Potrzeby naszego środowiska powinny być uwzględniane przy
  podziale funduszy w uczelni.  Powinniśmy
  współdziałać z innymi działającymi na terenie Politechniki Warszawskiej
  Związkami jako bibliotekarze a nie jako pracownicy nie będący nauczycielami
  akademickimi. Postrzegani jesteśmy jako administracja a nie jako kompetentni,
  wykształceni bibliotekarze  oferujący
  dostęp do wiedzy.

  Chcemy, także, włączyć się w działania wspierające
  Ogólnopolski Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek.

  Trzymajcie kciuki!

  Deklaracja członkowska dostępna jest na stronie ZZBPB: zzbp.site40.net/media/download/deklaracja.pdf
  kontakt email: zzbpb@bg.pw.edu.pl

  VF

  W sobotę (30 maja) odbył się w Warszawie 13 Piknik Naukowy, tym razem poświęcony astronomii, pod hasłem „Nauka wśród gwiazd”.
  Jest to największa tego typu impreza w Europie. W 220 namiotach prezentowało się ponad 250 instytucji z Polski i zagranicy. Pomimo niesprzyjającej pogody tłumy zwiedzających miały okazję obejrzeć ok. 1000 pokazów.
  W  Miasteczku Politechniki prezentowały się koła naukowe PW.
  Namiot „biblioteczny” był chyba tylko jeden, Centralnej Biblioteki Rolniczej, która oprócz prezentacji multiemedialnych baz elektonicznych, urządziła kącik czytelniczy, a w nim pokazano XIX-wieczne czasopisma i monografie związane z astronomią, a także reprinty epokowych dzieł astronomicznych, takich jak „O obrotach sfer niebieskich”.
  Archiwum Państwowe m.st. Warszawy przedstawiło dawną kartografię warszawską, a Muzeum Literatury zorganizowało warsztaty poświęcone Stanisławowi Lemowi.
  W namiocie Pracowni badań i edukacji historycznej można było obejrzeć prasę Gutenberga, pierwsze druki i drzeworyty poświęcone astronomii. 


  Miasteczko Politechniki


  Namiot Archiwum m.st. Warszawy


  Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza


  Kącik czytelniczy


  Prasa Gutenberga w namiocie Pracowni badań i edukacji historycznej


  Drzeworyty


  Pieczęcie
  fot. 1-7. M.Miller

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS