bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 10.2013

  W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, jak co roku, uczczono pamięć zmarłych profesorów Politechniki Warszawskiej składając na ich grobach na cmentarzu powązkowskim i ewangelicko-augsburskim, wiązanki kwiatów.
  Uroczystości, z udziałem władz Uczelni i pracowników odbyły się też w Dużej Auli Gmachu Głównego PW. Zapalono znicze i złożono wieńce przy tablicach upamiętniających generała Stefana Grota Roweckiego, Tadeusza Zawadzkiego-Zośkę oraz studentów PW – żołnierzy Podziemia. Kwiaty złożono też w Czytelni Biblioteki Głównej pod tablicą  pamiątkową poświęconą Grażynie Lipińskiej, ppłk Armii Krajowej, kustoszowi Biblioteki Głównej PW.

  fot. S. Kamiński

  MM

  Z okazji tegorocznych Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Konik” (15-16.10.2013 r.), Biblioteka Główna przygotowała wystawę plakatową „Koła Naukowe Politechniki Warszawskiej”.

  Plakat tytułowy

  Wystawa  jest próbą obiektywnego przedstawienia działalności 60 kół naukowych. Ukazując przykłady ciekawych projektów i dokonań chcemy zachęcić studentów do aktywnego działania w naukowym życiu uczelni.
  16 plakatów w wersji cyfrowej można obejrzeć w Bibliotece Cyfrowej PW,  a w wersji oryginalnej do 21 listopada w Gmachu Głównym PW, w krużgankach I piętra wokół Auli.

  Wystawa Koła Naukowe PW. fot. S. Kamiński

   

  MM

  Biblioteka Cyfrowa PW udostępniła 32 publikacje prof. Kazimierza Klinga w postaci kolejnej pełnotekstowej bazy bibliograficznej, prezentującej dorobek naukowy międzywojennych profesorów Politechniki Warszawskiej.

  Kazimierz Kling (1884-1942) zajmował się badaniami chemicznego uszlachetniania ropy naftowej i gazu ziemnego, metody przeróbki odpadów ropnych i nowych źródeł paliw płynnych. Był jednym z głównych inicjatorów prac badawczych potrzebnych do uruchomienia i rozwoju przemysłu. Od 1916 roku, jako docent Uniwersytetu Lwowskiego brał czynny udział w organizacji i przeprowadzaniu prac badawczych w powstałym w tym czasie Instytucie Badań Naukowych i Technicznych „Metan”. Od 1920r. do 1929r. pełnił funkcję kierownika Katedry Chemii Organicznej na Lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza.

  Kazimierz Kling. Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

  Z Politechniką Warszawską związał się od 1929 r., kedy to 1 września został mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Chemicznym PW i objął Katedrę oraz Zakład Chemii Ogólnej. Kling, obdarzony uzdolnieniami do projektowania i budowy aparatury,  zorganizował warsztat mechaniczny w Zakładzie Chemii Ogólnej. Skonstruowany w nim prototyp aparatu analitycznego do oznaczania niskowrzących węglowodorów wzbudził duże zainteresowanie środowiska przemysłowego.

  Jednym z  osiągnięć badawczych K. Klinga był opatentowany „sposób wytwarzania ciekłego paliwa o dużej prężności pary”. Nowe źródło paliw płynnych powstawało ze wzbogacania kaloryczności spirytusu, czyli zmieszania go z niskowrzącymi węglowodorami (eteryna, gazolina). Po przeprowadzonych próbach instalacji w Zakładzie Chemii Ogólnej Politechniki Warszawskiej, zastosowano tę metodę pomyślnie w napędzie samochodowym. Patent wzbudził zainteresowanie w  Stanach Zjednoczonych, ale  II wojny światowa uniemożliwiła rozwój badań.

  W latach 1934-1935 Kazimierz Kling był dziekanem Wydziału Chemicznego PW.  Na Politechnice Warszawskiej pracował do wieku emerytalnego – 1 września 1937r.

  Profesor Kling był członkiem towarzystw naukowych, m.in. od 1935r. Akademii Nauk Technicznych, od 1934r. Towarzystwa Naukowego we Lwowie oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zmarł w Warszawie 4 czerwca 1942r.

  Na podstawie:

  Antosik, J. Biografia Kazimierza Klinga. W: Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Kazimierza Klinga, 2013.

  Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej : Kazimierz Kling/ oprac. Krystyna Sielecka.

  MM

  W związku z obchodzonym w dniach 21-27 października 2013 r. Międzynarodowym Tygodniem Open Access, Biblioteka Główna PW zorganizowała Seminarium Open Access Week 2013. Uwolnij wiedzę, pokaż światu swoje osiągnięcia. Seminarium było przeznaczone dla pracowników naukowych zainteresowanych otwartością w nauce i redaktorów wydziałowych wprowadzających dane i publikacje do Repozytorium Politechniki Warszawskiej stanowiącego integralną część Bazy Wiedzy PW.

  Wystąpienia dotyczyły modeli otwartej nauki i korzyści dla nauki z otwartego dostępu, finansowania dostępu do literatury naukowej w Polsce i na świecie, repozytoriów uczelnianych na świecie, polskich repozytoriów otwartych, aktualnego stanu i planów rozwoju repozytorium PW oraz prawa autorskiego w kontekście Open Access.

  Wszystkie prezentacje będą dostępne w Repozytorium PW.

  MM

  W dniach 21-27 października 2013 roku obchodzimy po raz kolejny Międzynarodowy Tydzień Open Access promujący wolny, otwarty dostęp do osiągnięć nauki, edukacji i kultury.  W tym roku hasłem przewodnim obchodów jest “Redefining Impact”, (Open Access: redefinicja wzrostu). Ma ono na celu zwrócenie uwagi na ocenę publikacji naukowych związaną z zamieszczaniem ich w  wysoko punktowanych czasopismach.

  Co oznacza Open Access? krótka prezentacja.

  oprac. M. Miller

  Pełnotekstowa baza bibliograficzna wybranych publikacji prof. Mieczysława Rybczyńskiego udostępniona została w Bibliotece Cyfrowej PW.

  http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=4442

  Książki i artykuły zostały zdigitalizowane w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW”.
  Mieczysław Rybczyński (1873-1937), profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a także kierownik Katedry Budownictwa Wodnego II na PW (1920 i od 1926r.) zajmował się badaniami nt. hydrologii i regulacji rzek w kraju i za granicą oraz ogólnego stanu gospodarki wodnej w Polsce.
  Napisał ok. 40 prac i projektów.  Skupiał się m.in. na znaczeniu szerokiego dostępu do morza dla Polski i budowie portów (Gdynia). Wraz z Karolem Pomiatowskim i Kazimierzem Wóycickim w latach 1933-39 napisali i wydali trzytomowe dzieło pt. „Hydrologia”. M. Rybczyński założył również czasopismo „Gospodarka Wodna”.

  Mieczysław Rybczyński (1873-1937)

  Biografia prof. Rybczyńskiego dostępna jest  w Bibliotece Cyfrowej PW.

  MM

  Pasje i hobby bibliotekarskie są rozliczne.
  Jedną z nich jest fotografika, inną zainteresowanie przyrodą.
  Obie łączy nasza koleżanka Teresa, która zaprasza na swoją wystawę fotograficzną „Fantazje natury. Puszcza Białowieska” w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w Powsinie (wernisaż 12 października o 12ej).

   

  MM

  W dniach 11-13 września 2013 bibliotekarze z całej Polski uczestniczyli w XV Ogólnopolskich Warsztatach Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Bibliotekarze Politechniki Warszawskiej wzięli udział w pierwszym i ostatnim dniu warsztatów.
  Warsztaty JHP BN rozpoczęły się od powitania uczestników przez wicedyrektora BN do spraw rozwoju – Pana Mikołaja Baliszewskiego. Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był Językowi Haseł Przedmiotowych BN. Panie, Wanda Klenczon i Anna Stolarczyk przedstawiły stan prac nad słownictwem i metodyką opracowania 2012/2013. W kolejnym wystąpieniu Pan Kacper Trzaska zaprezentował ofertę dla użytkowników JHP BN: słownik, kartotekę, poradnik, szkolenia oraz blog BN (http://fabryka-jezyka.bn.org.pl/).
  Po przerwie poruszane były kolejne ciekawe tematy. Referat przygotowany przez Panią Joannę Kędzielską z BN wygłosił Pan Kacper Trzaska, gdyż ona sama nie mogła zaszczycić nas swoją obecnością. Dotyczył on haseł i metodyki opisu publikacji z dziedziny zoologii: świata zwierząt i relacji między człowiekiem a zwierzętami. O stosowaniu języków informacyjno-wyszukiwawczych opowiadała Pani Aldona Borowska z Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Następny referat poświęcony był opracowaniu przedmiotowemu z zakresu szkolnictwa zawodowego. Po raz kolejny głos zabrał Pan Trzaska, który przedstawił propozycje zmian w opracowaniu materiałów z tej tematyki. Pani Maria Bereśniewicz z Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie zaprezentowała swój referat z zakresu socjologii i różnych aspektów życia społecznego. Prelegentka dokonała analizy sposoby użycia słowa „socjologia” w JHP BN jako tematu, dopowiedzenia i określnika. Uwidoczniła pewną nieprecyzyjność dotyczącą używania tego słowa w odniesieniu do znaczenia słownikowego, jak i określnika w połączeniu z niektórymi dziedzinami wiedzy. Zdaniem Pani Marii np. temat z określnikiem Społeczeństwo–socjologia nie ma racji bytu, gdyż „Społeczeństwo” to podstawowe pojęcie socjologiczne w związku z tym, po co dodawać do tematu określnik. Swoje wystąpienie referentka podsumowała stwierdzając, że określnik „socjologia” w JHP BN jest nadużywany. Wykład zamykający pierwszy dzień warsztatów dotyczył porównania haseł przedmiotowych ze słowami kluczowymi stosowanymi w Cyfrowej Bibliotece Narodowej – Polona.

  Jak książka z danej dziedziny trafia do wolnego dostępu (z prez. Z.Pokusińskiej i I. Wielgus)

  Po obradach był czas na dyskusję. Zastanawiano się nad kierunkiem rozwoju JHP BN oraz stopniem uszczegóławiania słownictwa i możliwościach zmniejszenia roli określników na korzyść budowania tematów wielowyrazowych (np. Rośliny–socjologia na rzecz Socjologia roślin).
  Dzień trzeci poświęcony był Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Jolanta Hys i Joanna Kwiatkowska z pracowni UKD w BN, przedstawiły projekt nowego poradnika UKD. Poradnik będzie zawierał zasady stosowania języka UKD (np. zasady budowania symboli UKD wg. zapisu pionowego) oraz pomoce dla klasyfikatora (m.in. linki do bibliotek, które stosują UKD). Poradnik UKD będzie uruchomiony tylko online, na wiosnę 2014 r. Każdy z rozdziałów prezentujący dział główny, będzie miał swój zakres dziedzinowy.
  Natomiast w 2016 r. ma być opublikowane nowe wydanie Tablic skróconych UKD (także na podstawie tłumaczenia anglojęzycznego pliku MRF z UKD). W drugim wystąpieniu skupiono się na prezentacji proponowanych zmian w dziale 94(438) Historia Polski, co było też przedmiotem dyskusji na końcu Warsztatów UKD.

  Schemat klasyfikacji w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (z prezentacji J. Szulc)

  W dalszych wystąpieniach poruszane były w zasadzie dwa, przewijające się , tematy: zastosowanie UKD do prezentacji zbiorów w wolnym dostępie i wykorzystanie UKD do budowania ontologii.
  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach ma 437 wszystkich działów w wolnym dostępie, opartych na 9 działach UKD ( Wykaz działów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej dysponuje 446 dziedzinami). Każda dziedzina ma swój kolor.
  Budowanie ontologii, czyli zapisu zbioru pojęć z pewnej dziedziny i relacji między nimi, przedstawione przez dr Jolantę Szulc, cieszyło się dużym zainteresowaniem, również w części dyskusyjnej. Omawiana była metoda zamiany języka informacyjno-wyszukiwawczego na ontologię, na przykładzie teologii. Podkreślono, że ontologie są ważnym narzędziem do prezentacji wiedzy.

  Dyskutowaliśmy też o nowej możliwości dostępu do pełnego pliku wzorcowego UKD (UDC online – wersja angielska). UDC online – obecnie dostępna w angielskiej wersji językowej, w najbliższych miesiącach ma być poszerzona o wersje: niemiecką, francuską, czeską, chorwacką i holenderską.

  Usługa ta zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do wyszukiwania i przeglądania symboli UKD oraz odpowiedników słownych w języku angielskim. Płatny dostęp do powyższej usługi zostanie uruchomiony 15 września 2013 r. Roczny abonament wynosi 300 Euro + 63 Euro VAT.

  Informacje na ten temat można znaleźć na stronie:


  http://www.udc-hub.com/en/subscribe.php

  spełniony i wyluzowany czytelnik w wolnym dostepie (z prezentacji Z. Pokusińskiej i I.Wielgus)

  W tegorocznych warsztatach wzięło udział liczne grono z SIB PW reprezentowane przez File BG : w Płocku, Bibliotekę Terenu Południowego, Bibliotekę Wydziału Chemicznego, Bibliotekę DS. Akademik oraz Bibliotekę Główną: Oddział Opracowania Druków Zwartych i bibliotekarzy dziedzinowych.
  Materiały z warsztatów dostępne są na stronie BN:

  http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/jhp-bn/materialy-z-konferencji-i-warsztatow

  Warsztaty były okazją do wymiany opinii i doświadczeń bibliotekarzy z całej Polski, zarówno podczas dyskusji na sali, jak i swobodnych rozmów w kuluarach.

  Oprac.: Justyna Antosik, Joanna Basińska, Agnieszka Kowalczuk Aleksandra Obrębska i Małgorzata Szymańska.

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS