bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: dorobek naukowy

  V konferencja z cyklu Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, zorganizowana przez Cen­trum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej­ oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego­, odbyła się w dniach 15-16 września. Konferencja poświęcona była funkcjonowaniu bibliotek uczelnianych, ich miejscu w uczelni, sposobom organizacji i wykorzystania środków finansowych, nowym funkcjom, możliwościom rozwoju i szansom przetrwania w erze cyfryzacji i zalewu nowych technologii.

  BIBLIOTECH – miejsce konferencji

  Kampus PW – tablica poświęcona profesorom Politechniki Wrocławskiej

   

  Jednym z  wiodących tematów był System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on i współpraca biblioteki z uczelnią w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi parametryzacji jednostek naukowych, w tym gromadzeniu i przekazywaniu danych do POL-on’u. Przedstawiano metody wykorzystania lokalnych baz dorobku naukowego czy repozytoriów do tego celu (m.in. doświadczenia z wykorzystania repozytorium  Uniwersytetu Jagiellońskiego czy rejestracji dorobku przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego). Sesję poświęconą POL-on’owi zakończyły warsztaty prowadzone przez Annę Komperdę i dyskusja, w której dzielono się doświadczeniami z problemów związanych z przekazywaniem danych do systemu informacji o nauce. Padła propozycja wystosowania zbiorowego wystąpienia do ministerstwa z propozycjami zmian i usprawnień w systemie.

  Kolejnym ważnym zagadnieniem były zasoby elektroniczne bibliotek, zagadnienia organizacyjne funkcjonowania uczelnianych baz cyfrowych i ocena ich i baz komercyjnych – zawartości, udostępniania i wykorzystania.

  Kolejka linowa łącząca kampus Politechniki Wrocławskiej z drugim brzegiem Odry

  Widok z nabrzeża spod kampusa na Odrę

   

  Kluczowym zagadnieniem większości wystąpień było miejsce biblioteki w przestrzeni uczelni i jej współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni. Reprezentantki Biblioteki Głównej PW (Mirosława Lewandowska-Tranda i Maria Miller-Jankowska) przedstawiły referat „Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu CRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej”.  W referacie opisano  Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej, opartą na oprogramowaniu Omega-Psir, jako rozwiązanie łączące funkcje repozytorium uczelnianego i systemu typu CRIS, gromadzącego kompleksowe informacje o potencjale naukowo-badawczym uczelni.

  Zdjęcie zbiorowe wszystkich uczestników konferencji (ze strony: http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/galeria/)

  Prezentacje z V WSB dostępne są na stronie konferencji
  http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/prezentacje-z-5-wsb/

  I na koniec dwa magiczne obrazki z pieknego Wrocławia:

  Rynek – Ratusz – księżyc

  Ossolineum – jeden z dziedzińców

   

  MM

  8-10 września odbyła się w Gdańsku i Sopocie VII Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014 pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji cyklicznie organizowanej przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział ETI Politechniki Gdańskiej były Inspiracja-Integracja-Implementacja.  Szczególowiej: inspiracje czyli nowe możliwości w zakresie tworzenia zasobów informacyjnych i związanych z nimi usług, integracja rozproszonych zasobów oraz ich intensywna implementacja w Systemach, Aplikacjach i Usługach dla Społeczeństwa Informacyjnego. Jednym z istotniejszych zadań jest wpisanie tych priorytetów w program finansowania nauki, jak i rozwoju społecznego w perspektywie najbliższych lat. Tematy wystąpień dotyczyły upowszechniania informacji i prezentacji aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki, ale też dla społeczeństwa informacyjnego.

  info1

  Budynek Wydziału EITI PG, w którym odbywała się konferencja

  PW

  Imponujący zabytkowy gmach Politechniki Gdańskiej. W tym roku mija 110 lat istnienia w tych murach uczelni technicznej.

  Referat plenarny „Uczelniane bazy wiedzy w projekcie SYNAT – doświadczenia Politechniki Warszawskiej” wygłosił profesor Henryk Rybiński (WEiTI PW).  W wystąpieniu, prezentując doświadczenia PW z tworzenia uczelnianej bazy wiedzy, zwrócił uwagę na aspekt widoczności w sieci dokonań naukowych i znaczenie systemów, w których naukowcy budują swoje profile. Niewystarczające już jest samo repozytorium instytucjonalne, potrzebne są wielofunkcyjne bazy wokół repozytorium zawierające pełną wiedzę o działalności naukowców i jednostek naukowych uczelni. Baza powinna umożliwiać prezentację pełnej informacji o naukowcu i różnych aspektach jego działalności naukowej. Informacje  nie powinny być ograniczone do tego co jest wprowadzane ręcznie, baza powinna kompletować wiedzę o naukowcu z różnych systemów i serwisów naukowych występujących w Sieci.

  HR

  W sesji poświęconej bazom bibliotecznym Mirosława Lewandowska-Tranda przedstawiła prezentację „Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej -współudział Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelni” (współautorki: Olga Giwer, Maria Miller-Jankowska).  Prelegentka zreferowała działania Biblioteki Głównej przy powstaniu i wdrażaniu repozytorium i Bazy Wiedzy PW, szczegółowiej omawiając też funkcje i możliwości Bazy Wiedzy PW.

  ML_Info

  Nasza koleżanka odpowiada na pytania – fot. ze strony konf. INFOBAZY

  W sesji tej o repozytoriach uczelnianych mówili tez Beata Korzystka, Krzysztof Ober, prezentując koncepcję i organizację Centralnego repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej, a także Anna Komperda, Barbara Urbańczyk omawiając bazę dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej – DONA.Wszystkie prezentacje i wystąpienia można obejrzeć na stronie konferencji INFOBAZY

  Konferencja była znakomicie zorganizowana, dodatkową atrakcją były imprezy towarzyszące, integrujące uczestników konferencji i umożliwiające wymianę informacji i doświadczeń z dziedziny baz naukowych w atmosferze swobodniejszej niż na obradach.

  taw

  Uroczysta kolacja odbyła się w Tawernie Orłowskiej

  klif

  położonej w pięknym miejscu pod Orłowskim Klifem

  galeon

  Nastrojowy wieczór drugiego dnia konferencji – rejs galeonami „Czarna Perła” i „Lew”

  I jeszcze kilka obrazków z pięknego Gdańska

  spichlerz

  neptun

  cen

  Europejskie Centrum Solidarności – otwarte we wrześniu 2014 – warto odwiedzić!

  cen2

  ECS – wystawa stała poświęcona historii Solidarności i ruchów opozycyjnych

  cen4

  Wnetrze ECS – ogród zimowy, na piętrze Biblioteka – ok. 20 tys. vol książek i 6,5 tys. czasopism

  MM

  Od 2013 r. działa w ramach Bazy Wiedzy PW  repozytorium Politechniki Warszawskiej.

  Zasady działania repozytorium określa Zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej.
  Podstawowym celem Bazy Wiedzy PW jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców PW, udostępnienie wyników tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacji o kierunkach badań. System gromadzi, archiwizuje i zapewnia łatwy dostęp do wyników prac naukowych, publikacji, informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specjalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. Dane rejestrowane są zgodnie z wymogami określonymi dla ocen parametrycznych pracowników i jednostek naukowych.  W Bazie można odnaleźć informacje o wszelkich formach działalności naukowej, dydaktycznej i oświatowej prowadzonej na Politechnice Warszawskiej.

  Nowa, udostępniona w lutym strona repozytorium dostarcza dodatkowe informacje o Bazie,  instrukcje jak korzystać z repozytorium, materiały pomocnicze dla redaktorów i autorów, statystyki napełniania repozytorium. Dodatkowo, strona dostarcza informacje na temat Open Access oraz linki do narzędzi ułatwiających archiwizowanie i organizowanie źródeł informacji poprzez tworzenie np. spisów bibliograficznych, wyszukiwanie i śledzenie cytowań.

  Do Bazy Wiedzy można wejść ze strony domowej Biblioteki Głównej (Z górnego menu wybrać: Baza Wiedzy, lub ‚repozytorium’ nad okienkiem wyszukiwawczym) lub z bezposredniego adresu:
  http://repo.bg.pw.edu.pl

  Zapraszamy do korzystania z Bazy Wiedzy  PW.

  MM

  Repozytorium Politechniki Warszawskiej, stanowiące element Bazy Wiedzy PW, działa od 2013 r.  Baza zawiera aktualnie ponad 25 tys. obiektów.
  18 listopada odbyły się w Bibliotece Głównej PW warsztaty poświęcone działaniu Bazy PW . Przedstawione zostały podstawowe założenia i funkcjonalności OMEGA-PSIR na przykładzie Bazy Wiedzy PW.  Autorzy oprogramowania z Instytutu Informatyki WEiTI zaprezentowali zawartość Bazy, możliwości wyszukiwania informacji, importu danych z Internetu. Przedstawiono też formalno-prawne podstawy działania repozytorium.
  Uczestnicy, przedstawiciele polskich bibliotek naukowych, mieli możność aktywnie uczestniczyć w warsztatach, wyszukując informacje, a także ćwicząc wprowadzanie danych do testowej wersji repozytorium.

  fot.S.Kamiński

  MM

  20 maja odbyło się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej seminarium „Infrastruktura informacji naukowej w Polsce. SYNAT Uczelniom”,  zorganizowane przez WEiTI przy współudziale Biblioteki Głównej.


  Uczestników seminarium powitał prorektor ds. nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz.


  W wystąpieniu inaugurującym obrady: „SYNAT uniwersalna, otwarta repozytoryjna platforma hostingowa i komunikacyjna sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy” prof. Marek Niezgódka podkreślił, że sytuacja obecna jest diametralnie różna od tej, w której rozpoczęto realizację projektu SYNAT. W Unii Europejskiej komunikowanie treści naukowych w modelach otwartych nie jest już kwestią dyskusji tylko znajduje się w sferze decyzji – wszystkie publikacje, wyniki badań, które finansowane były ze środków unijnych będą musiały być udostępnione społeczeństwu w otwartym dostępie. Jednocześnie rewolucja cyfrowa i otwarty dostęp dają bibliotekarzom szansę odegrania ważnej roli w procesie przekazywania wiedzy. SYNAT ma pełnić rolę centralnej platformy, oferującej dostęp do naukowych repozytoriów, baz i zasobów wiedzy.

  Współpracownicy prof. Niezgódki zaprezentowali portal komunikacji naukowej INFONA, umożliwiający wyszukiwanie i przeglądanie zasobów naukowych z repozytoriów, światowych baz naukowych, Federacji Bibliotek Cyfrowych, bazy NUKAT, Driver i innych.

  Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński w wystąpieniu „Uczelniana baza wiedzy w projekcie SYNAT” omówił rolę repozytoriów uczelnianych w projekcie SYNAT, zwracając uwagę na znaczenie dla uczelni  widoczności repozytorium uczelnianego w sieci światowej.  Prof. Rybiński podkreślił, że repozytorium powinno prezentować to, co aktualnie odbywa się w działalności naukowej uczelni.

  Repozytorium PW,  jego funkcje i możliwości zaprezentował dr Jakub Koperwas z zespołu prof. Rybińskiego.

  Dyrektor Biblioteki Głównej PW Jolanta Stępniak przedstawiła „Doświadczenia z wdrażania repozytorium w Politechnice Warszawskiej”, omawiając też wcześniejsze działania Biblioteki w zadaniu ewidencji dorobku naukowego uczelni.

  Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce zaanalizował dr inż. Grzegorz Płoszajski.
  Koncepcję dziedzinowej bazy wiedzy w zakresie nauk technicznych przedstawił prof. Henryk Rybiński.  Seminarium zakończone zostało krótka dyskusją.

   

  MM

  W Bibliotece Cyfrowej PW dostępne są pełnotekstowe bibliografe wybitnych profesorów przedwojennych i powojennych, m.in. Jana Czochralskiego, Witolda Nowackiego, Tadeusza Urbańskiego.
  W ramach realizowania projektu „Ocalić od zapomnienia. . Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych Politechniki Warszawskiej od początków istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW” przygotowywane są kolejne bibliografie. Jedna z nich „Bibliografia wybranych publikacji profesora Witolda Broniewskiego” została właśnie opublikowana w Bibliotece Cyfrowej PW.  Bibliografia zawiera teksty książek, artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych oraz recenzji, autorstwa Witolda Broniewskiego.

  Witold Broniewski (1880-1939) był uznanym metalurgiem, pionierem badań nad zjawiskiem pełzania metali, aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych, profesorem Politechniki Warszawskiej.

  W latach 1914–1919 wykładał metalografię na Uniwersytecie Paryskim. W 1919 wstąpił do Armii Polskiej we Francji (Armii Hallera), z którą przybył z Francji do Polski. W latach 1919–1920 był profesor nadzwyczajnym i kierownik katedry maszyn przemysłowych i chemicznych Politechniki Lwowskiej.   Był również organizatorem Zakładu Metalurgicznego w Katedrze Technologii Metali Politechniki Warszawskiej, którym kierował w latach 1920-1939.

  MM

  W styczniu 2013 r. uruchomione zostało uczelniane repozytorium i centralny system ewidencji dorobku naukowego  Politechniki Warszawskiej.

  System powstał na bazie oprogramowania opracowanego w Instytucie Informatyki PW, gdzie od 2011. działa system komputerowy do utrzymywania wydziałowego repozytorium dorobku publikacyjnego pracowników (WEiTI).

  Repozytorium PW oferuje szerokie możliwości wyszukiwania publikacji pracowników, prezentowania informacji dotyczących odnalezionych publikacji jak również wykorzystania odnośników podanych w tych opisach do światowych zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie. Umożliwia tez generowanie różnego rodzaju zestawień i raportów dla wybranego zestawu publikacji, które mogą być przydatne do tworzenia wykazów publikacji  danego autora lub instytutu, raportów wydziałowych, ankiety jednostki.

  Biblioteka Główna PW jest odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem uczelnianego systemu ewidencji i repozytorium, współpracując w tym zakresie z innymi jednostkami uczelnianymi. System jest obecnie w fazie wdrożenia. Administruje systemem, czuwa nad jego działaniem i rozwija oprogramowanie zespół z WEiTI.

  System będzie rozwijany jako Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, zawierająca informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych.

  Więcej informacji i wyszukiwarka systemowa dostępne są na stronie domowej BGPW.

  MM
  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS