bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: katalogowanie

  W kwietniu rozpoczynają się prace nad nowym projektem: Podniesienie jakości i efektywności Katalogu Centralnego BG PW.

  Realizacja zdań przewidziana jest na ok. 3 lata. Pierwszy etap prac obejmuje tzw. opracowanie formalne. Starannie dobrany i przeszkolony zespól pracowników Biblioteki będzie prowadził prace porządkowe w obrębie indeksu autorskiego. Kolejnym etap to ujednolicanie indeksu tytułowego.

  z pixaby.com

  fot. z pixaby.com

  Jednocześnie będą trwały prace nad opracowaniem rzeczowym naszym zbiorów. Weryfikacji będzie podlegać tzw. Kartoteka Haseł Wzorcowych Słów Kluczowych. W planach jest uzupełnianie rekordów KHW o symbole UKD oraz wzbogacanie możliwości wyszukiwawczych poprzez opracowanie większej ilości synonimów oraz wersji angielskiej haseł tematujących dokumenty.

  Jednocześnie z katalogu znikną dublety, które pojawiły się przy okazji licznych konwersji opisów bibliograficznych z różnych systemów bibliotecznych

  Zostały opracowane szczegółowe procedury oraz instrukcje, którymi posługiwać się będą zespoły biorące udział w projekcie.

  Prowadzone prace nie będą zakłócać możliwości korzystania z katalogu. Będą niezauważalne dla użytkownika, z wyjątkiem chwili kiedy pojawią się  idealne indeksy, prowadzące prosto do szukanej literatury.

   

  MW

  Dzięki współpracy bibliotekarza z informatykiem, 16 lutego 1017  byliśmy świadkami prezentacji alternatywnego katalogu bibliotecznego.
  fot. K. Araszkiewicz
  Oglądając zestaw dziedzin z jakich pochodzą zbiory biblioteki na jednym okręgu, można zobaczyć ich wzajemne powiązania. Można też oglądać chmurę wszystkich słów kluczowych z danej dziedziny. Oczywiście można dotrzeć do dokumentów jakie zostały tą drogą wywołane. Na jednym obrazku widać dziedziny jakie królują w bibliotece.
  Najważniejsze jest jednak to, że taki sposób pokazania katalogu daje użytkownikowi jeszcze inne możliwości spojrzenia na wiedzę i dziedzinę którą aktualnie się zajmuje.

  Wizualizacja katalogu była tematem pracy inżynierskiej studentki Elektroniki p. Marty Bandarzy (promotor dr.inż. Łukasz Skonieczny).
  AK

  Ukazał się  nowy, ostatni w 2016 roku, numer kwartalnika „Tytuł Ujednolicony”. W minionym kwartale wiele się działo – zgłębialiśmy zagadnienia dotyczące standardu RDA i stosowania w katalogu znaków z alfabetów innych niż łaciński. Te dwa tematy znajdują też odzwierciedlenie w najnowszym numerze TU – w relacjach z wydarzeń i tekstach Henryka Hollendra, Magdaleny Rowińskiej i Leszka Śnieżko. Być może zbliżający się wielkimi krokami jubileuszowy dla Nukatu rok 2017, będzie w tych kwestiach przełomowy.

  W temacie numeru, Dagmara Batóg z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu podsumowuje działalność kulturalną bibliotek skupioną wokół tematu wielokulturowości. Wskazuje, na przykładzie swojej biblioteki, jak bardzo potrzebne są takie działania i jak należy się do nich przygotować. Polecam ten tekst!

  Koledzy z Centrum NUKAT przedstawiają też kolejną „bibliotekę z okładki” – tym razem jest to Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, największej niepublicznej uczelni w Małopolsce, która od 2013 roku czynnie współtworzy katalog Nukat.

  Polecam też dobre lektury – monumentalną powieść o amerykańskim Zachodzie i wprowadzenie w świat architektury i urbanistyki. Obie książki będzie można niebawem wygrać w konkursie na facebookowym profilu Nukatu:
  https://www.facebook.com/KatalogNUKAT/

  Numer dostępny jest na: www.tytulujednolicony.pl oraz http://centrum.nukat.edu.pl/

  MW

  W dniu 14.10.16 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja pt. „Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrażaniem”.

  Podczas konferencji  dostrzeżono wagę zmiany standardu katalogowania, uważając, że dotychczasowe są już przestarzałe. Podkreślono także, że  należy wziąć pod uwagę potrzeby  użytkownika, który pragnie, aby w jednym opisie można by było obejrzeć wszystkie formy dzieł bez rozbicia ich na określone, oddzielne formaty.

  Ponadto marzeniem jest , aby pracownicy archiwów, muzeów, włączyli się w prace nad formatem RDA (Resource Description & Access). Zwrócono uwagę na trudności dostosowania standardu RDA do tradycji katalogowania w danym kraju. Polska przez długi już czas, bez dużych zmian, posługuje się przepisami niezaktualizowanymi przez okres 30 lat, opartymi  na „ Zasadach Paryskich – „Statement of Principles  Adopted by the International Conference Principles Paris” z 1961 r. W dalszych latach (1925, 1926, 1929, 1934) wchodziły przepisy  Józefa Grycza, który dążył przede wszystkim  do ujednolicenia instrukcji katalogowania biorącpod uwagę potrzeby czytelnika: „ujednolicone przepisy nie do tego mają służyć, by dane dzieło bibliotekarz umiał skatalogować, lecz aby czytelnik mógł je łatwo i pewnie znaleźć w katalogu”1). Ponadto w roku 1983 wprowadzono przepisy katalogowania książek opracowanych przez. p. Marię Lenartowicz a w latach 1982-2011 ukazały się arkusze dotyczące normy: PN-N-01152-00:1982P,PN-N-01152-01:1982 – wersja polska, które zostały już wycofane 2). Dotychczas, w Polsce nie było tradycji korzystania z anglo-amerykańskich zasad katalogowania. Powinno się zatem pomyśleć o wprowadzeniu nowych przepisów, norm opartych na tych zasadach, by móc wprowadzić nowy standard RDA.

  Wykazano, że dane w opisach tych samych tytułów, nie zawsze są spójne  z danymi zawartymi w książce, np. zamiast datę wydania podaje się datę druku, pomimo, że data wydania znajduje się na książce. Czasami błędnie pisze się tytuł.  Lokalne instrukcje nie zawsze są spójne z przepisami, normami dotyczącymi katalogowania. Zwrócono uwagę na to, że przepisy dotyczące RDA powinny w całości zostać  szybko przetłumaczone na języki danego kraju. Podkreślono, że różnice w tłumaczeniach będą dotyczyć tego, w jakim kraju je wykonano, np. język hiszpański  Ameryki Łacińskiej może zawierać różnice w stosunku  do języka hiszpańskiego używanego w Hiszpanii. Podobnie, tłumaczenie dokonane w Kanadzie na język francuski, może różnić się od tego, dokonanego we Francji. Ponadto w Polsce powinna powstać  stała grupa robocza do spraw rozwoju standardów katalogowania  złożona z przedstawicieli różnych środowisk. Referenci podkreślali, że należy unowocześnić standard katalogowania poprzez wprowadzenie wszystkich zasad lub części zasad zawartych w strukturze RDA.  Wprowadzenie wszystkich zasad jest kosztowne, chociaż jest możliwe do realizacji. Przepisy dotyczące RDA zostały już w części przetłumaczone na język arabski. Będzie się dążyło do tego, aby przy pomocy narzędzi technicznych, będzie można zmieniać tekst na określony język używany w danym kraju.  Niepokojono się oto, czy nazwy geograficzne będzie można kontrolować za pomocą kartotek KABY w NUKAT. Ponadto  w oparciu o zasady RDA, należałoby w dopowiedzeniach przy autorach używać określenie dotyczące zawodu np. fizyk zamiast określenia dziedziny jaką się zajmuje np. fizyka. Stwierdzono, że w Polsce z punktu widzenia katalogerów to będzie mniej korzystne i wprowadzi komplikacje.  Zauważono, że przepisy w RDA podlegają ciągłej zmianie, natomiast użytkownik nie lubi ciągłych zmian w katalogu. Budzi to jego nieufność.

  Bardzo ciekawymi referatami, okazały się: referat p.  Gordona Dunsire – szefa RDA Steering Committee 3), 6) oraz p. Renate Behrens z Biblioteki  Narodowej we Frankfurcie 4), 5), która koordynowała prace dotyczące RDA w krajach niemieckojęzycznych (w Niemczech, Austrii, Szwajcarii). Należy wziąć przykład, w jakim tempie  wprowadzono zasady RDA na rynek niemieckojęzyczny. W 2010 r. przetłumaczono dokumenty dotyczące RDA. W międzyczasie dokonano  tłumaczenia aktualnych deklaracji, przeprowadzono szkolenia bibliotekarzy, użytkowników  baz danych. Porównano politykę katalogowania i przeanalizowano teksty omawiające katalogowanie na zasadach  RDA opublikowane m. in. przez British Library, Library of  Congress. Następnie poprzez głosowanie przyjęto politykę katalogowania. Polityka ta była potem wiążąca dla wszystkich. Dotychczas w krajach niemieckojęzycznych powstało 17 tys. rekordów.

  Zastanawiano się również nad tym: czy Polska może mieć własny, nowoczesny standard katalogowania, czy należy wprowadzić RDA, który zrealizuje potrzeby  użytkownika, czy znane są inne przepisy realizujące ten standard katalogowania co w RDA, czy bibliotekarze, biblioteki, agencje bibliograficzne są w stanie porozumieć się i wyłonić  taki standard, który mógłby być realizowany w Polsce?

  My,  bibliotekarze-praktycy mamy nadzieję, że będzie to standard, dzięki któremu, w bardzo krótkim czasie będzie można wykonać opis bibliograficzny, w terminie znacznie krótszym niż w ciągu 6 dni, z takimi danymi, jakie będą satysfakcjonowały użytkownika, biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe zmiany w procedurach katalogowania wydłużały czas pracy związanej z opracowaniem dokumentów.

   MK

  Żródła:

  1)      pl.wikipedia, 15.10.16 \u
  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Grycz

  2)      Biblioteka Narodowa, 15.10.16 \u
  http://www.bn.org.pl/download/document/1389872550.pdf

  3)      Centrum Nukat, 15.10.16 \u
  http://centrum.nukat.edu.pl/rda/wp-content/uploads/2016/09/s_Where-is-RDA-in-the-bibliographic-universe_Dunsire.pdf

  4)      Centrum NUKAT, 15.10.16 \u
  http://centrum.nukat.edu.pl/rda/wp-content/uploads/2016/09/s_abstract_RDA-in-Europe_Behrens.pdf

  5)      Deutsche National Bibliothek, Renate Behrens, RDA, 15.10.16 \u
  http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/iflaVortragBehrensRdaProject.pdf?__blob=publicationFile

  6)      Gordon Dunsire, 15.10.16 \u
  http://www.gordondunsire.com/presentations.htm

  7)      en.wikipedia.org, RDA, 15.10.16 \u
  https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_and_Access

  8)      RDA Toolkit, 15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/

  9)      RDA, Toolkit, autor,  15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_authority_april_2016.pdf

  10)   RDA Toolkit, opis bibliograficzny, 15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_bibliographic_april2016_0.pdf

  Może warto przypomnieć osobom poszukującym w zbiorach naszej Biblioteki PW literatury wydanej przed rokiem 1980, której nie można znaleźć w katalogu elektronicznym ALEPH, że istnieją dodatkowe narzędzia wyszukiwawcze. Są to zeskanowane katalogi kartkowe Biblioteki Głównej PW i Biblioteki Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

  monitor-katalog-m

  Niewielka część starych zasobów nie została jeszcze wprowadzona do katalogu ALEPH. Jednak użytkownicy mając do dyspozycji zdigitalizowane katalogi kartkowe, mogą poszerzyć zakres poszukiwań starszej  literatury.

  Obydwa katalogi są dostępne na stronach www Biblioteki Głównej PW. Przeszukujemy je w  identyczny sposób jak stare tradycyjne katalogi kartkowe, czyli wybieramy zakres alfabetyczny szufladki, następnie w ramach szufladki możemy przeskakiwać kursorem potrzebny zakres kart katalogowych. Możliwe jest  przesuwanie się o 1, 5 , 20 i 100 kart zarówno w przód jak i do tyłu alfabetu.

  Dostęp do katalogu ze strony Biblioteki Głównej →  O Bibliotece → Jak korzystać z biblioteki → jak szukać w katalogu → W jaki sposób znajdę interesującą mnie literaturę? → Alfabetyczny katalog kartkowy BGPW

  link   
  http://katkart.bg.pw.edu.pl/

  kartkowyOG

  W dniach 29-30.10.2015 w Lizbonie, odbyła się piąta z cyklu międzynarodowych konferencji na temat UKD, konferencja  pod tytułem: “Classification & authority control: expanding resource discovery“.

  P1020926P1020929
  Program zawierał dwadzieścia prezentacji i sześć plakatów. Dokładną tematykę wystąpień, sesję posterową i fotogalerię można zobaczyć na stronie:

  http://seminar.udcc.org/2015/posters.php

  Zagadnienia klasyfikacji wiedzy i kartotek haseł wzorcowych oraz różnego sposobu ich zastosowania towarzyszyły nam podczas wygłaszanych prezentacji i dyskusji podczas przerw. My również miałyśmy okazję zaprezentować, w jaki sposób można wykorzystać słowa kluczowe z kartoteki haseł wzorcowych i symbole UKD stosowane do opisu rzeczowego zbiorów BG PW.

  P1020960P1020961
  Zbiory biblioteki PW zobrazowaliśmy wg. relacji pomiędzy dziedzinami z jakich pochodzą. Okazało się że jedne dziedziny wiedzy są bardziej powiązane z pewnymi dziedzinami nauki a z innymi mniej albo wcale.

  P1020931Wizualizacja zbiorów BG PW jest dostępna na stronie domowej

  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wizualizacja-zbiorow

  Kliknięciem online w daną dziedzinę można zobaczyć dziedziny z jakimi jest ona najsilniej powiązana. Nasz plakat spotkał się z dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy wiele komplementów.

  20151029_135135P102093820151029_135102
  System UKD jest klarowny, użyteczny, kompatybilny, aktualny i komunikatywny. Zwłaszcza kiedy jest dostęp online, do pełnego pliku wzorcowego UKD.

  Mottem konferencji mogą stać się słowa:
  „Znajdź lepszy system wiedzy od UKD – a potem porzuć UKD”.

  P1030001

  Lizbona – Pomnik Zdobywców

  AMK

  W dniach 26-27 października 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się kolejne VII Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia.

  Druki muzyczne, zgodnie z tym co przedstawiono na spotkaniu, wymagają specjalistycznego wykształcenia nie tylko w zakresie muzykologii ale także starych druków, historii książki, znajomości łaciny, innych języków. Zastanawiano się co zrobić, aby dokumenty te katalogowało się łatwiej. Stwierdzono, że z powodu wysokiego stopnia trudności istnieje zbyt mała liczba osób je katalogujących. Od 1 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej katalog online jest dostępny poprzez oprogramowanie Chamo. W związku z tym omówiono prezentacje danych w aspekcie dokumentów muzycznych. Można się łączyć z takimi m.in. portalami społecznościowymi jak Facebook, Twitter, Myspace. Jest dużo możliwości używania filtrów dla muzykalii. W przyszłości będzie można wyszukiwać wg pola 040 (siglum, loginu), wg obsady, wg instrumentów.

  252596

  Zwrócono uwagę na fakt, że w przypadku zastosowania nowego międzynarodowego standardu katalogowania RDA katalogowanie stanie się trudniejsze. Podkreślono, że należy większą wagę przykładać do szczegółowości opisu danego dokumentu. W przypadku dokumentów muzycznych, filmów będzie się wykorzystywało coraz więcej pól np. 033, 046, 336-338, 340, 344, 347,370-378, 380-384, 500, 501, 505, 508, 511, 518, 541, 546, 561, 563. Ważnymi polami do wypełnienia pozostaną pola stałej długości 006, 007, 008. Zauważono, że bibliotekarze nie przywiązują wagi do zgodności pól. Ponadto zastanawiano się czy ponownie nie przywrócić pól 047 (forma muzyczna utworu) oraz 048 (kod obsady utworu muzycznego) skoro Biblioteka Kongresu, która wcześniej z nich zrezygnowała powróciła do nich. Podano liczne przykłady opracowywania dokumentów muzycznych o różnych typach: dokumentów zwartych, dokumentów audiowizualnych, dokumentów dźwiękowych oraz gatunkach: oper, baletów, koncertów, filmów muzycznych, spektakli teatralnych o charakterze muzycznym. Zauważono, że nawet dla muzykologów staje się coraz trudniejsze określenie numeracji dzieła. Należy zatem podawać obok nowszej numeracji również odpowiednik starszej numeracji. Nie mniej trudnym problemem jest transkrypcja danego dzieła w kontekście rozpisania na instrumenty. Ponadto omówiono przyczyny błędów w opracowywaniu opisów np. brak znajomości przepisów, brak w bibliotece właściwego odtwarzacza do Blu-ray, o napędzie DVD, odpowiedniej ilości pamięci z powodu coraz większej pojemności nowoczesnych dysków optycznych. Każdy opis z powodu większej ilości danych w przypadku dokumentów muzycznych zajmuje dużą ilość czasu, co powoduje dyskomfort ich opracowywania z powodu wymaganej odpowiednio większej ilości opracowywanych dokumentów w ciągu roku. Zaprezentowano również opis wielu dzieł na jednym rekordzie w zależności od stopnia szczegółowości opisu . Namawiano muzykologów do coraz szerszego używania opracowywania rzeczowego w ramach KABY, ponieważ tylko niewielka ich ilość bierze w tym czynny udział. Zalecano, aby opracowując kartotekę hasła przedmiotowego umieszczać wszystkie możliwe formy np. w polach: 155 Sonaty, ale w 455 Sonaty fortepianowe, a w kolejnym polu 455 Sonaty na fortepian itp. Przedstawiono istniejące przepisy dotyczące muzykalii, filmów. Do prac nad nową terminologią w zakresie RDA została zaproszona Biblioteka Narodowa. Do każdej instrukcji ma zostać podłączony słownik terminologiczny ze słownictwem dotyczącym RDA. Na koniec uzgodniono, że w 2016 roku oraz w latach późniejszych powinno się wydać nowe instrukcje zawierające obowiązujące elementy RDA dla dokumentów: muzycznych, dźwiękowych, kartograficznych, ikonograficznych, książek. Powinny również odbyć się kolejne warsztaty dotyczące w/w typów dokumentów. Wszystkie wystąpienia ze spotkania mają zostać umieszczone na stronie NUKAT do wglądu dla zainteresowanych.

  MK

  Od 1 października 2015 możemy korzystać z nowej strony Centrum NUKAT. Nowości na które warto zwrócić uwagę to m.in.:
  1. w „Warsztacie katalogera”
  - dostęp do rekordów usuniętych z bufora
  - dostęp do bazy „Zmiany tytułów wydawnictw ciągłych”
  2. w „Szkoleniach”
  - harmonogram planowanych szkoleń
  - formularz „Zaproponuj szkolenie”
  3. czat informacyjny (dostępny w godzinach 9.00-15.00)
  4. widżety przygotowane do zastosowania w katalogach bibliotek współpracujących z Centrum NUKAT.

  Aby skorzystać z części danych i prezentacji udostępnianych w Warsztacie katalogera, Statystykach oraz Materiałach konieczne jest obecnie logowanie.
  Hasło można otrzymać w Oddziale Opracowania Druków Zwartych.

  Zmiany nastąpiły również na stronie samego katalogu NUKAT. Pojawiły się m. in.:
  - zakładki towarzyszące opisom bibliograficznym typy: Gdzie wypożyczyć, Szukaj w innych bibliotekach, Szukaj wersji online, Gdzie kupić, Recenzje, opinie, blogi
  - mapka z geolokalizacją najbliższej biblioteki posiadającej egzemplarz poszukiwanego dokumentu.

  Linki do stron:

  http://centrum.nukat.edu.pl/pl/


  http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat

  Poniżej kilka próbek z nowego design.

  ekran1

  ekran2

   

  Zapraszam do korzystania z nowych stron Centrum NUKAT oraz z najnowszego numeru kwartalnika: „Tytuł Ujednolicony”. Szczególnie polecam rozmowę z biblioterapeutką Panią Zdzisławą Woźniak-Lipińską z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. W rubryce Horyzonty znajdziemy fragmenty książki Dariusza Grygrowskiego: „Biblioteki i pieniądze” (wyd. SBP). Tekst bardzo na czasie.W cyklu „Biblioteki NUKAT-u” zaprezentowano Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


  http://www.tytulujednolicony.pl/

  MW

  Tytuł Ujednolicony – niezbędnik dla katalogerów
  Miło mi poinformować, że na stronie Centrum NUKAT: http://centrum.nukat.pl dostępny jest 16 już numer kwartalnika „Tytuł Ujednolicony”.
  Szczególnie polecam artykuł:
  - Leszka Śnieżki pt. Niezły ubaw z katalogowaniem. W lekkiej z pozoru formie przemyca nam informacje na temat wdrażania nowych zasad katalogowania RDA i przejścia z formatu MARC na model Bibframe. Autor będąc na tegorocznej edycji zimowego spotkania Stowarzyszenia Amerykańskich Bibliotekarzy miał okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w bibliotekarstwie i popracować w programie RIMMF (RDA in Many Metadata Formats), który znakomicie nadaje się do praktycznego zapoznania się z zasadami modelu FRBR i RDA. W/w artykuł to prawdziwy smaczek dla katalogerów,
  - Kurs na NUKAT czyli o szkoleniach organizowanych przez Centrum NUKAT,
  - Uwolnić bibliotekę oraz Oddaj książki w dobre ręce to artykuły na temat jak zredukować domowy księgozbiór i nie popaść w rozpacz z tego powodu,
  - koledzy z centrum NUKAT proponują nam też wizytę w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku,
  - pojawiła się nowa rubryka Horyzonty w której będą publikowane teksty o przyszłości bibliotek, naszych katalogów i usług.
  Na koniec najciekawszy artykuł, właśnie z rubryki Horyzonty, do lektury którego zachęcam, to Lev Manovich i jego projekt On Broadway – wizualizacja i ekspozycja danych w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej.

  Miłego czytania życzy
  MW

  W dniach 23-24 marca, po raz XII, spotkał się Zespół ds.UKD przy Bibliotece Narodowej.

  Jak zawsze, dyskusja dotyczyła prawidłowego stosowania haseł do opisu rzeczowego treści dokumentów. Pracownia UKD BN adoptuje MRF na potrzeby kolejnej edycji tablic skróconych, jak również ustala hasła wzorcowe do KHW BN.

  Zwieńczeniem pracy Zespołu jest zastosowanie odpowiednich dziedzin wiedzy, zarówno w Tablicach wzorcowych UKD tłumaczonych na język polski z MRF-u (ukażą się w 2016r.), jak i w kartotece wzorcowej BN (haseł przedmiotowych i UKD). Dla bibliotekarzy współpracujących z BN i nie mających dostępu do pliku wzorcowego UKD, kartoteka uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej jest cennym źródłem informacji. Członkowie zespołu mają wpływ na dziedziny jakie się tam znajdą, jak również na sposób ich sformułowania np. zamiast hasła:NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO, należy używać:NIEPEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE. Współtworzą tłumaczenie do MRF-u UDC, opracowują odsyłacze, aktualne określenia dziedzin nauki, ustalają symbole UKD do haseł przedmiotowych: OSADNICTWO MIEJSKIE-911.375 lub proponują usunięcie symbolu np.: 551.46-OCEANOGRAFIA FIZYCZNA. Czasem odkrywają inne spojrzenie na dany temat, nie występujący w warunkach polskich np. hasło: WYCHOWANIE W EKSTERNATACH to WYCHOWANIE W SZKOŁACH BEZ INTERNATU. Jako członkowie Zespołu pierwsi dowiadują się o zmianach w Tablicach UKD, że np. będzie nowy, krótszy symbol dla Systemu Informacji Geograficznej (GIS): 910:004.65

  Drugiego dnia Zespół pracował w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, w sali dydaktycznej Biblioteki Głównej. Bibliotekarzy przywitała Dyrektor Jolanta Stępniak, zaś Agnieszka Kowalczuk i Joanna Basińska przedstawiły dwa projekty realizowane w BG PW w oparciu o UKD. Po bibliotece (wirtualnie i w rzeczywistości) oprowadziła gości Grażyna Komorowska.

  spotkUKD1spotkUKD2

  fot1

  Spotkanie w BG PW było też wymianą doświadczeń w pracy biblioteki naukowej. Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, podczas pobytu gości na Politechnice Warszawskiej.

  AK

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS