bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: repozytoria

  22 marca odbył się w Bibliotece Uczelni Łazarskiego wykład „Utworzenie i  działalność repozytorium Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego na platformie DSpace” wygłoszony przez Jurija Dziadonaka (Yuriy Dedenok), kierownika Oddziału Tworzenia Repozytorium i Rozwoju Technologii Internetowych.

  Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny (BNTU) działa od 1920 r. . Obejmuje 17 wydziałów, zatrudnia 2000 wykładowców i badaczy, kształci 25 tysięcy studentów studiów licencjackich magisterskich, doktoranckich, posiada 41 laboratoriów badawczych. Zbiory Biblioteki BNTU to 2 mln egzemplarzy literatury naukowej i edukacyjnej.

  Slajd z prezentacji – strona Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego

  Jurij Dziadonak przedstawił założenia budowy repozytorium BNTU od 2011 r.  i ścieżkę jego rozwoju do chwili obecnej. Organizowanie repozytorium poprzedzone zostało powołaniem grupy roboczej składającej się z informatyków, bibliotekarzy, naukowców i metodyków nauczania, którzy opracowali plan działania. Zdecydowano się na postawienie repozytorium na platformie DSpace, ze względu na to, że jest to oprogramowanie darmowe, open source, stosowane w znanych repozytoriach naukowych np. w CERN.

  Repozytorium BNTU jest elektronicznym archiwum służącym do długotrwałego przechowywania, gromadzenia i niezawodnego długoterminowego udostępniania  plików dokumentów publikowanych w instytucji. Repozytorium BNTU, zgodnie z zarządzeniem rektora uniwersytetu, gromadzi pełne teksty wszystkich powstających na uczelni materiałów  naukowych i dydaktycznych, monografie, podręczniki, instrukcje nauczania, przewodniki, programy nauczania, artykuły z czasopism, materiały z konferencji i seminariów z założeniem dostępu do większości dokumentów. W zamkniętym dostępie pozostają prace doktorskie i raporty badawcze. Metadane publikacji tworzone są w Dublin Core. Wszystkie materiały cyfrowe zapisywane są w formacie pdf.

  Wśród problemów związanych z tworzeniem repozytorów prelegent wymienił m.in. brak polityki redagowania dokumentów, problemy z metadanymi (DSpace nie obsługuje indeksów, pole identyfikatora obiektu nie daje możliwości umieszczenia numeru DOI) i trudności związane z przechowywaniem oryginalnych dostarczonych plików na nośnikach (poza samym archiwum repozytoryjnym).   Repozytorium jako ważna i nowoczesna technologicznie część działalności Biblioteki BNTU jest szeroko promowana na stronach informacyjnych Biblioteki i Uniwersytetu.  Repozytorium BNTU uczestniczy w projekcie OAI-Belarus, zintegrowanego katalogu otwartych białoruskich repozytoriów dostępnych przez protokół OAI-PMH.

  Repozytorium BNTU – ekran przeglądania publikacji

  Końcowym elementem wykładu był pokaz praktycznej obsługi repozytorium – wprowadzania dokumentów i korekty metadanych. Po wykładzie odbyła się dyskusja, w której pytano m.in. o szczegóły związane z prawem autorskim, problemami archiwizacji i znaczeniem repozytorium dla studentów i naukowców białoruskich.

  Po wykładzie miałysmy możność zwiedzenia Biblioteki Uczelni Łazarskiego. Wrażenie robi przyjazne podejście do użytkowników i  ułatwienia dla nich np. wrzutnia na książki, zestaw komputerowy wraz z regulowanym stanowiskiem dla osób niedowidzących, pełna światła, stanowiąca element Wolnego Dostępu wygodna czytelnia, wyposażona w komputery (nie terminale) z dostępem do sieci.

  fot. M.Miller-Jankowska, M. Lewandowska-Tranda

   

  MM

   

   

   

   

   

   

   

   

  Na koniec roku trochę podsumowań odnośnie naszych zasobów cyfrowych i informacji o dorobku naukowym pracowników PW.

  Biblioteka Cyfrowa PW (BCPW) gromadzi i udostępnia dzieła o znaczeniu historycznym dla rozwoju myśli naukowej i technicznej w Polsce i w świecie oraz istotne przykłady zastosowań techniki, historyczny dorobek pracowników Politechniki Warszawskiej, źródła do dziejów naszej uczelni, a  także dokumenty związane z działaniem PW, oraz varsaviana i zdigitalizowane fotografie ze zbiorów naszej Biblioteki.

   

  Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) upowszechnia wyniki badań naukowców PW w społeczeństwie.
  Podstawowym celem BWPW jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców PW społecznościom naukowym i udostępnienie wyników tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacji o kierunkach badań.  Integralną część systemu stanowi repozytorium, które archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

   

  MM

  V konferencja z cyklu Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, zorganizowana przez Cen­trum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej­ oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego­, odbyła się w dniach 15-16 września. Konferencja poświęcona była funkcjonowaniu bibliotek uczelnianych, ich miejscu w uczelni, sposobom organizacji i wykorzystania środków finansowych, nowym funkcjom, możliwościom rozwoju i szansom przetrwania w erze cyfryzacji i zalewu nowych technologii.

  BIBLIOTECH – miejsce konferencji

  Kampus PW – tablica poświęcona profesorom Politechniki Wrocławskiej

   

  Jednym z  wiodących tematów był System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on i współpraca biblioteki z uczelnią w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi parametryzacji jednostek naukowych, w tym gromadzeniu i przekazywaniu danych do POL-on’u. Przedstawiano metody wykorzystania lokalnych baz dorobku naukowego czy repozytoriów do tego celu (m.in. doświadczenia z wykorzystania repozytorium  Uniwersytetu Jagiellońskiego czy rejestracji dorobku przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego). Sesję poświęconą POL-on’owi zakończyły warsztaty prowadzone przez Annę Komperdę i dyskusja, w której dzielono się doświadczeniami z problemów związanych z przekazywaniem danych do systemu informacji o nauce. Padła propozycja wystosowania zbiorowego wystąpienia do ministerstwa z propozycjami zmian i usprawnień w systemie.

  Kolejnym ważnym zagadnieniem były zasoby elektroniczne bibliotek, zagadnienia organizacyjne funkcjonowania uczelnianych baz cyfrowych i ocena ich i baz komercyjnych – zawartości, udostępniania i wykorzystania.

  Kolejka linowa łącząca kampus Politechniki Wrocławskiej z drugim brzegiem Odry

  Widok z nabrzeża spod kampusa na Odrę

   

  Kluczowym zagadnieniem większości wystąpień było miejsce biblioteki w przestrzeni uczelni i jej współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni. Reprezentantki Biblioteki Głównej PW (Mirosława Lewandowska-Tranda i Maria Miller-Jankowska) przedstawiły referat „Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu CRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej”.  W referacie opisano  Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej, opartą na oprogramowaniu Omega-Psir, jako rozwiązanie łączące funkcje repozytorium uczelnianego i systemu typu CRIS, gromadzącego kompleksowe informacje o potencjale naukowo-badawczym uczelni.

  Zdjęcie zbiorowe wszystkich uczestników konferencji (ze strony: http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/galeria/)

  Prezentacje z V WSB dostępne są na stronie konferencji
  http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/prezentacje-z-5-wsb/

  I na koniec dwa magiczne obrazki z pieknego Wrocławia:

  Rynek – Ratusz – księżyc

  Ossolineum – jeden z dziedzińców

   

  MM

  Najnowszy numer (165) Biuletynu EBIB poświęcony jest sprawozdawczości danych o działalności badawczo-rozwojowej do Systemu Informacji o Nauce. Od 2015 r. jednostki naukowe otrzymujące środki na działalność statutową zobligowane są Ustawą z 30 kwietnia 2010 r. do przekazywania informacji o działalności naukowej do Systemu Informacji o Nauce.

  Zebraniem i przesłaniem poprawnych danych zajmują się zwykle jednostki uczelniane, do których zadań należy dokumentowanie osiągnięć naukowych uczelni (biblioteki, działy dokumentacji, ośrodki informacji naukowej, biura ds. nauki itp.).

  W majowym numerze Biuletynu EBIB przedstawione są zasady sprawozdawczości (ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania danych o publikacjach naukowych), regulujące cały proces  akty prawne i ich interpretacje, a także praktyczne przykłady realizacji obowiązku sprawozdawczości. Anna Komperda z Biblioteki Politechniki Wrocławskiej opisała sposób wykorzystania bazy DONA jako źródła danych do sprawozdań do PBN-S,  a Bartłomiej Siek przedstawił problemy związane z potrzebą dostosowania lokalnej bazy bibliograficznej do wymogów sprawozdawczości. Przedstawicielki Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w artykule Przekazywanie danych do Systemu Informacji o Nauce poprzez uczelnianą bazę wiedzy. Z doświadczeń Politechniki Warszawskiej zaprezentowały Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej w kontekście wykorzystania gromadzonych w niej informacji oraz funkcji i narzędzi , w które jest wyposażona -  do transferu danych sprawozdawczych.

   

  Rys. Schemat przekazywania danych z PW do POL-on, źródło: Artykuł „Przekazywanie danych do Systemu Informacji o Nauce poprzez uczelnianą bazę wiedzy.”

   

  MM

  Na portalu otwartanauka.pl ciekawy wywiad z dyrektorem Biblioteki Narodowej dr Tomaszem Makowskim.

  O otwartym dostępie do publikacji naukowych, o problemach związanych z prawem autorskim, o udostępnianiu twórczości w wersji cyfrowej i zabezpieczaniu cennych zasobów bibliotecznych- „Digitalizacja jest dla nas narzędziem opatrznościowym”, o nowych technologiach, o przyszłości bibliotek – „repozytoria nie zastąpią bibliotek, to biblioteki wchłoną repozytoria, zmieniają się po prostu technologie dostępu”, o projektach Academica i Merkuriusz – udostępniania treści czasopism naukowych w ramach obowiązującego prawa autorskiego i o wątpliwościach związanych z zasadami realizacji tych projektów.

  Wywiad można obejrzec na YouTube

  8-10 września odbyła się w Gdańsku i Sopocie VII Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014 pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji cyklicznie organizowanej przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział ETI Politechniki Gdańskiej były Inspiracja-Integracja-Implementacja.  Szczególowiej: inspiracje czyli nowe możliwości w zakresie tworzenia zasobów informacyjnych i związanych z nimi usług, integracja rozproszonych zasobów oraz ich intensywna implementacja w Systemach, Aplikacjach i Usługach dla Społeczeństwa Informacyjnego. Jednym z istotniejszych zadań jest wpisanie tych priorytetów w program finansowania nauki, jak i rozwoju społecznego w perspektywie najbliższych lat. Tematy wystąpień dotyczyły upowszechniania informacji i prezentacji aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki, ale też dla społeczeństwa informacyjnego.

  info1

  Budynek Wydziału EITI PG, w którym odbywała się konferencja

  PW

  Imponujący zabytkowy gmach Politechniki Gdańskiej. W tym roku mija 110 lat istnienia w tych murach uczelni technicznej.

  Referat plenarny „Uczelniane bazy wiedzy w projekcie SYNAT – doświadczenia Politechniki Warszawskiej” wygłosił profesor Henryk Rybiński (WEiTI PW).  W wystąpieniu, prezentując doświadczenia PW z tworzenia uczelnianej bazy wiedzy, zwrócił uwagę na aspekt widoczności w sieci dokonań naukowych i znaczenie systemów, w których naukowcy budują swoje profile. Niewystarczające już jest samo repozytorium instytucjonalne, potrzebne są wielofunkcyjne bazy wokół repozytorium zawierające pełną wiedzę o działalności naukowców i jednostek naukowych uczelni. Baza powinna umożliwiać prezentację pełnej informacji o naukowcu i różnych aspektach jego działalności naukowej. Informacje  nie powinny być ograniczone do tego co jest wprowadzane ręcznie, baza powinna kompletować wiedzę o naukowcu z różnych systemów i serwisów naukowych występujących w Sieci.

  HR

  W sesji poświęconej bazom bibliotecznym Mirosława Lewandowska-Tranda przedstawiła prezentację „Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej -współudział Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelni” (współautorki: Olga Giwer, Maria Miller-Jankowska).  Prelegentka zreferowała działania Biblioteki Głównej przy powstaniu i wdrażaniu repozytorium i Bazy Wiedzy PW, szczegółowiej omawiając też funkcje i możliwości Bazy Wiedzy PW.

  ML_Info

  Nasza koleżanka odpowiada na pytania – fot. ze strony konf. INFOBAZY

  W sesji tej o repozytoriach uczelnianych mówili tez Beata Korzystka, Krzysztof Ober, prezentując koncepcję i organizację Centralnego repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej, a także Anna Komperda, Barbara Urbańczyk omawiając bazę dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej – DONA.Wszystkie prezentacje i wystąpienia można obejrzeć na stronie konferencji INFOBAZY

  Konferencja była znakomicie zorganizowana, dodatkową atrakcją były imprezy towarzyszące, integrujące uczestników konferencji i umożliwiające wymianę informacji i doświadczeń z dziedziny baz naukowych w atmosferze swobodniejszej niż na obradach.

  taw

  Uroczysta kolacja odbyła się w Tawernie Orłowskiej

  klif

  położonej w pięknym miejscu pod Orłowskim Klifem

  galeon

  Nastrojowy wieczór drugiego dnia konferencji – rejs galeonami „Czarna Perła” i „Lew”

  I jeszcze kilka obrazków z pięknego Gdańska

  spichlerz

  neptun

  cen

  Europejskie Centrum Solidarności – otwarte we wrześniu 2014 – warto odwiedzić!

  cen2

  ECS – wystawa stała poświęcona historii Solidarności i ruchów opozycyjnych

  cen4

  Wnetrze ECS – ogród zimowy, na piętrze Biblioteka – ok. 20 tys. vol książek i 6,5 tys. czasopism

  MM

  19-20 maja odbyły się w Wiedniu 3cie warsztaty LIBER „Keeping Data: the proces of data curation”.
  Konferencja odbywała się na Uniwersytecie Wiedeńskim, a wśród organizatorów, oprócz Biblioteki i Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego i Stowarzyszenia Europejskich Bibliotek Naukowych , znalazły się m.in.: Biblioteka Narodowa Austrii, Biblioteka Narodowa Holandii, Uniwersytet w Leiden.

  univ3

  Budynek Uniwersytetu Wiedeńskiego, jednego z najstarszych w Europie. W 2015 r. Uniwersytet bedzie obchodzić 650 rocznicę powstania. Wśród absolwentów ma 15 laureatów Nagrody Nobla. Main Building powstał w 1884 r.

  Zarządzanie obiektami cyfrowymi (artykuły, bazy danych, zdjęcia, strumienie danych, multimedia) a także danymi dot. obiektów nie cyfrowych (autorzy, instytucje, zespoły lokalizacje) jest jednym z kluczowych obecnie zadań w naukowych i administracyjnych działaniach instytucji akademickich.
  Jednoznaczna lokalizacja i i zapewnienie dostępu do zasobów cyfrowych , powiązanie z nimi metadanych (np. autorów , odpowiednie osoby , instytucje, grupy badawcze , projekty, jednostki administracji organizacyjne) jest podstawowym wymogiem w zarządzaniu , dostępie , ponownym wykorzystaniu , pobieraniu i archiwizacji ogromnej ilości cyfrowych zasobów kulturowych i naukowych.

  univ_patio

  Uniwersyteckie patio zachęca do odpoczynku a tez i nauki w miłym otoczeniu

  Wraz z rosnąca falą Big Data (duże, zmienne, różnorodne zbiory danych, których przetwarzanie i analiza prowadzi do zdobycia nowej wiedzy) znaczenie tej kwestii znacznie wzrosło. Uczelnie muszą podjąć działania i opracować kompleksowe plany zarządzania danymi. W dużej mierze dotyczy to dokumentowania i udostępniania dorobku naukowego przy pomocy repozytoriów.
  Tym zagadnieniom poświęcona była wiedeńska konferencja.

  uniw_hall

  Uczestniczki konferencji z Biblioteki Głównej PW – Maria M-J i Mirka L-T – w hallu Main Building

  Wśród prezentowanych w referatach przykładach rozwiązań stosowanych na uczelniach w planowaniu zarządzania danymi warto wyróżnić Uniwersytet w Leiden, którego Biblioteka współpracowała z dwoma holenderskimi centrami danych Dans i 3TU oraz biurem ds. badań naukowych. W wyniku tej współpracy powstał portal zarządzania danymi, a dwaj bibliotekarze pracujący w tym projekcie zyskali miano ‘bibliotekarza danych’ (data librarian). Wiedza bibliotekarzy okazała się przydatna w opracowaniu uzyskiwanych od naukowców danych, wykorzystywanych przez agencje finansujące badania.

  uniw_schody

  Schody w budynku Uniwersytetu Wiedeńskiego nasuwaja pewne skojarzenia, są jednak bardziej monumentalne niż w naszej PW

  O projekcie CAP GEMINI i doświadczeniach bibliotekarzy akademickich, uczących się zarządzania ogromnymi zasobami danych od specjalistów z innych sektorów i branż mówił Hans van Grieken (Business Innovation at Capgemini, Delft University of Technology).

  ML_przed_Sala

  Przed salą w której odbywała się konferencja

  kampus1

  To też kampus Uniwersytetu Wiedeńskiego

  Projekt „e-Infrastructures Austria” przedstawiony w prezentacji Paula Budroniego (Vienna University Library and Archive Services) ma rozwiązać problem koordynacji i ciągłego rozwoju zasobów cyfrowych w zakresie badań i nauczania austriackiego środowiska akademickiego. Głównym celem tej inicjatywy środowisk naukowych , bibliotek i usług informatycznych wszystkich krajowych uczelni i innych instytucji naukowych jest opracowanie systemu wspólnego rozwijania wiedzy i dzielenia się zasobami poprzez budowę lokalnych repozytoriów. Celem jest udostępnienie zasobów wiedzy wszystkim instytucjom biorącym udział w projekcie.

  sala2

  Konferencja odbywała się w Małej Sali Ceremonialnej

  Problem interoperacyjności danych, rozwijających się lawinowo cyfrowych zasobów informacyjnych , nowych technologii i urządzeń w naszym codziennym życiu i demokratycznego podejścia w dostępie do informacji, w kontekście społeczeństw informacyjnych i krajów rozwijających się poruszył w swej prezentacji Ayhan Kaygusuz (Istanbul Sehir University).
  O rozwoju światowej infrastruktury informacyjnej, udostępniającej wiedzę naukową mówił Norbert Lossau (Georg-August-Universität Göttingen), podkreślając znaczenie utworzenia infrastruktury, która wychodząc od lokalnych , krajowych baz obejmie globalne zasoby. W ostatnich latach podjęto w wielu regionach na całym świecie działania prowadzące do tworzenia sieci repozytorium. Sieci te stanowią istotną warstwę treści naukowych w systemie infrastruktury badawczej, zapewniając dostęp do wyników badań, danych i innych treści naukowcom i innym użytkownikom na świecie. Repozytoria stają się ważnym źródłem informacji dla rządów, instytucji finansujących i gospodarki. Takim globalnym przedsięwzięciem może okazać się COAR, konfederacja repozytoriów Open Access, której celem jest dostosowanie sieci regionalnych repozytoriów do w skali globalnej, umożliwiając wymianę danych między nimi oraz znacznie poprawiając dostęp do treści w regionach.

  narodowa2

  Biblioteka Narodowa Austrii

  O innej globalnej inicjatywie – projekcie PERSIST mówił Marco de Niet (Digital Heritage Netherlands) . Projekt powstający we współpracy UNESCO, ICA , IFLA i Den ma doprowadzić do stworzenia globalnej cyfrowej „mapy drogowej” dla długoterminowego dostępu do dziedzictwa cyfrowego . PERSIST ma na celu wzmocnienie stabilności społeczeństwa informacyjnego poprzez ustanowienie ciągłości ochrony i zapewnienie dostępu do informacji cyfrowej. Odnosi się do instytucji rządowych, instytucji pamięci , organizacji pozarządowych i międzyrządowych oraz środowiska akademickiego. Ostatecznym celem ma być platforma stałego dialogu między tymi stronami.
  Również Komisja Europejska (prezentacja Carlosa Morais-Pires’a, European Commission), we współpracy z państwami członkowskimi UE poszukuje sposobu stworzenia europejskiej infrastruktury informacji naukowej, jako cennego w przyszłości zasobu dla nauki i edukacji (m.in. ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horison 2020). Podstawowe kwestie jakie trzeba rozwiązać tworząc globalną sieć europejska danych naukowych, umożliwiająca podzielenie się zasobami i ich ponowne wykorzystanie, to:
  • W jaki sposób dane mogą być połączone w jedną sieć
  • Jak zaprojektować i skonfigurować zarządzanie danymi w skali globalnej
  • W jaki sposób Unia Europejska może odgrywać wiodącą rolę w procesie uruchamiania i kierowania tego globalnego trendu
  Te wspólne działania, międzynarodowe projekty łączące różne zasoby informacyjne, kulturowe, naukowe, tworzenie globalnych platform wiedzy, stają się obecnie dominującym trendem.

  I jeszcze kilka zdjęć z pięknego Wiednia.

  dzielnica_muzeow

  Dzielnica Muzeów

  hofburg

  Hofburg

  centrum_konf_dunaj

  Widok na Centrum Konferencyjne z wieży widokowej Donauturm

  wieze_widok_wzgorza2

  Widok na nowy Dunaj i Dunaj właściwy- w tle wzgórze Kahlenberg

  wieza_widok_stary_dunaj2

  Widok z wieży widokowej na Stary Dunaj

  kursalon2

  Stadtpark i Kursalon, otwarty w 1867 r., miesjce koncertów od czasów braci Strauss

  MM

  Od 2013 r. w ramach Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej działa repozytorium uczelniane PW.
  Tworzenie repozytorium, gromadzenie i udostępnianie publikacji związane jest z szeregiem problemów wynikających z prawa autorskiego.
  Biblioteka Główna PW wychodząc naprzeciw postulatom napływającym od pracowników naukowych PW i redaktorów repozytorium zaprosiła do wygłoszenia wykładu dr Krzysztofa
  Siewicza, zajmującego sie tematyką prawa własności intelektualnej.

  Wykład, poświęcony zagadnieniom prawa autorskiego w odniesieniu do publikacji naukowych deponowanych w repozytoriach, odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2014 roku w godz. 10.15-14.00 w Małej Auli w Gmachu Głównym PW.

  Więcej informacji na temat wykładu oraz informacje kontaktowe (jak się zapisać): na stronie domowej BGPW.

  MM

  Od 2013 r. działa w ramach Bazy Wiedzy PW  repozytorium Politechniki Warszawskiej.

  Zasady działania repozytorium określa Zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej.
  Podstawowym celem Bazy Wiedzy PW jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców PW, udostępnienie wyników tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacji o kierunkach badań. System gromadzi, archiwizuje i zapewnia łatwy dostęp do wyników prac naukowych, publikacji, informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specjalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. Dane rejestrowane są zgodnie z wymogami określonymi dla ocen parametrycznych pracowników i jednostek naukowych.  W Bazie można odnaleźć informacje o wszelkich formach działalności naukowej, dydaktycznej i oświatowej prowadzonej na Politechnice Warszawskiej.

  Nowa, udostępniona w lutym strona repozytorium dostarcza dodatkowe informacje o Bazie,  instrukcje jak korzystać z repozytorium, materiały pomocnicze dla redaktorów i autorów, statystyki napełniania repozytorium. Dodatkowo, strona dostarcza informacje na temat Open Access oraz linki do narzędzi ułatwiających archiwizowanie i organizowanie źródeł informacji poprzez tworzenie np. spisów bibliograficznych, wyszukiwanie i śledzenie cytowań.

  Do Bazy Wiedzy można wejść ze strony domowej Biblioteki Głównej (Z górnego menu wybrać: Baza Wiedzy, lub ‚repozytorium’ nad okienkiem wyszukiwawczym) lub z bezposredniego adresu:
  http://repo.bg.pw.edu.pl

  Zapraszamy do korzystania z Bazy Wiedzy  PW.

  MM

  Repozytorium Politechniki Warszawskiej, stanowiące element Bazy Wiedzy PW, działa od 2013 r.  Baza zawiera aktualnie ponad 25 tys. obiektów.
  18 listopada odbyły się w Bibliotece Głównej PW warsztaty poświęcone działaniu Bazy PW . Przedstawione zostały podstawowe założenia i funkcjonalności OMEGA-PSIR na przykładzie Bazy Wiedzy PW.  Autorzy oprogramowania z Instytutu Informatyki WEiTI zaprezentowali zawartość Bazy, możliwości wyszukiwania informacji, importu danych z Internetu. Przedstawiono też formalno-prawne podstawy działania repozytorium.
  Uczestnicy, przedstawiciele polskich bibliotek naukowych, mieli możność aktywnie uczestniczyć w warsztatach, wyszukując informacje, a także ćwicząc wprowadzanie danych do testowej wersji repozytorium.

  fot.S.Kamiński

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS